ตีราคาตามหลักเข้าหลัง – ออกก่อน (Last –in , First – Out)

ตีราคาตามหลักเข้าหลัง – ออกก่อน (Last –in , First – Out) คือวิธีการหนึ่งในการตีมูลค่าสินค้าคงเหลือ โดยใช้หลักการสินค้าที่ซื้อเข้ามาทีหลังจะถูกนำขายออกไปก่อนเสมอ สินค้าคงเหลือปลายปีจึงเป็นสินค้าที่ซื้อเข้ามาก่อน ดังนั้นต้นทุนของสินค้าที่ซื้อเข้ามาทีหลังจะเป็นต้นทุนขายและต้นทุนสินค้าที่เข้ามาก่อนจึงเป็นสินค้าคงเหลือ

ตีราคาตามหลักเข้าหลัง – ออกก่อน (Last –in , First – Out)
ตีราคาตามหลักเข้าหลัง – ออกก่อน (Last –in , First – Out)

เงินกู้ยืมระยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (Long-term Loans From Relates Parties)

เงินกู้ยืมระยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (Long-term Loans From Relates Parties) หมายถึง เงินที่กิจการกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เช่น กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง และกิจการที่เกี่ยวข้องกันหรือบริษัทในเครือ

เงินกู้ยืมระยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (Long-term Loans From Relates Parties)
เงินกู้ยืมระยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (Long-term Loans From Relates Parties)

ผลิตภัณฑ์รวม (Joint Product)

ผลิตภัณฑ์รวม (Joint Product) หมายถึง ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปที่เกิดจากการใช้กระบวนการผลิตร่วมกัน  จึงทำให้มีต้นทุนการผลิตร่วม เช่น วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายในการผลิต

ผลิตภัณฑ์รวม (Joint Product)
ผลิตภัณฑ์รวม (Joint Product)

ตั๋วเงินชนิดมีดอกเบี้ย (Interest-Bearing Note)

ตั๋วเงินชนิดมีดอกเบี้ย (Interest-Bearing Note) หมายถึง ตั๋วเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยระบุไว้หน้าตั๋ว โดยเมื่อครบกำหนดสัญญาตั๋ว ผู้รับเงินจะได้รับทั้งจำนวนเงินที่ระบุไว้รวมทั้งดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้หน้าตั๋วเงินด้วย

ตั๋วเงินชนิดมีดอกเบี้ย (Interest-Bearing Note)
ตั๋วเงินชนิดมีดอกเบี้ย (Interest-Bearing Note)

ภาษีซื้อ (Input Tax)

ภาษีซื้อ (Input Tax) คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจ่ายให้กับผู้ขายสินค้าหรือให้บริการที่จดทะเบียน และนำส่งให้กรมสรรพากรในแต่ละเดือน โดยยึดหลักการภาษีซื้อที่เกิดขึ้นในเดือนไหน ให้ถือเป็นภาษีซื้อของเดือนนั้นๆ

ภาษีซื้อ (Input Tax)
ภาษีซื้อ (Input Tax)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Intangible Assets)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Intangible Assets) คือ สินทรัพย์ที่ไม่สามารถระบุเป็นจำนวนเงินได้และไม่มีคุณสมบัติทางกายภาพ เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทาน เป็นต้น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Intangible Assets)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Intangible Assets)

หลักการปฏิบัติเฉพาะธุรกิจบางประเภท (Industry Practice)

หลักการปฏิบัติเฉพาะธุรกิจบางประเภท (Industry Practice) คือ มาตรการหรือข้อบังคับ ที่มีผลบังคับใช้เฉพาะธุรกิจบางประเภทที่ได้กำหนดไว้เท่านั้น เช่น การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับธุรกิจจำพวกจำหน่าย สุรา บุหรี่ เป็นต้น

หลักการปฏิบัติเฉพาะธุรกิจบางประเภท (Industry Practice)
หลักการปฏิบัติเฉพาะธุรกิจบางประเภท (Industry Practice)

ตั๋วแลกเงินต่างประเทศ  (Foreign Bill)

ตั๋วแลกเงินต่างประเทศ  (Foreign Bill) คือ ตัวกลางในการชำระเงินที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้ซื้อขายสินค้าที่ผู้ซื้อและผู้ขายอยู่กันคนละประเทศ

ตั๋วแลกเงินต่างประเทศ  (Foreign Bill)
ตั๋วแลกเงินต่างประเทศ  (Foreign Bill)

ตีราคาตามหลักเข้าก่อน – ออกก่อน (First-in , First-Out)

ตีราคาตามหลักเข้าก่อน – ออกก่อน (First-in , First-Out) เป็นวิธีการหนึ่งในการตีมูลค่าสินค้าคงเหลือ โดยใช้หลักการสินค้าที่ซื้อเข้ามาก่อนจะถูกนำขายออกไปก่อนเสมอ สินค้าคงเหลือปลายปีจึงเป็นสินค้าที่ซื้อเข้ามาทีหลัง ดังนั้นต้นทุนของสินค้าที่ซื้อเข้ามาก่อนจะเป็นต้นทุนขายและต้นทุนสินค้าที่เข้ามาทีหลังจึงเป็นสินค้าคงเหลือ

ตีราคาตามหลักเข้าก่อน – ออกก่อน (First-in , First-Out)
ตีราคาตามหลักเข้าก่อน – ออกก่อน (First-in , First-Out)

ต้นฉบับสำหรับธนาคาร (For Bank)

ต้นฉบับสำหรับธนาคาร (For Bank) หมายถึง หนังสือหรือเอกสารสำคัญที่เป็นฉบับจริงและธนาคารทำหน้าที่เก็บรักษาเอกสารดังกล่าวไว้ เช่น หนังสือค้ำประกัน หนังสือเงินกู้ เป็นต้น

ต้นฉบับสำหรับธนาคาร (For Bank)
ต้นฉบับสำหรับธนาคาร (For Bank)
Scroll to Top