อาชีพอิสระ

รับจ้างทำอะไรเส้นทางลัดที่ไม่เคยมีใครบอกคุณ 9 อาชีพอิสระ?

Click to rate this post!
[Total: 189 Average: 5]

อาชีพอิสระ

การประกอบอาชีพอิสระ คือ การประกอบกิจการส่วนตัวต่าง ๆ ในการผลิตสินค้าหรือบริการที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นธุรกิจของตนเองไม่ว่าธุรกิจนั้นจะเล็กหรือใหญ่ก็ตาม ซึ่งผู้ประกอบการสามารถที่จะกำหนดรูปแบบและวิธีดำเนินงานของตัวเองได้ตามความเหมาะสม ไม่มีเงินเดือนหรือมีรายได้ที่แน่นอนตายตัว ผลตอบแทนคือเงินกำไรจากการลงทุนนั่นเอง

ผลดีของการเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระคือ

  • เป็นเจ้านายตนเอง สามารถใช้ความรู้ ความสามารถที่ตนเองถนัดได้อย่างเต็มที่
  • กำหนดการทำงานเอง สามารถกำหนดรูปแบบและวิธีการดำเนินงานของตนเองได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจ
  • รับผิดชอบกิจการเองทั้งหมด
  • ตัดสินใจเอง มีอิสระในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ อย่างเต็มที่ เพราะเป็นเจ้าของเงินทุน
  • เป็นอิสระ ไม่ต้องเป็นลูกจ้างใคร ไม่ต้องรับคำสั่งจากใคร จะทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร เวลาใด สามารถกำหนดเองได้ทั้งสิ้น รวมทั้งความเป็นอิสระด้านความคิดสร้างสรรค์ได้อีกด้วย
  • รายได้ไม่จำกัด ผลตอบแทนจากการดำเนินกิจการคือเงินกำไรซึ่งหากกิจการประสบผลสำเร็จ กำไรย่อมมากตามไปด้วย และถ้าธุรกิจนั้นมีเจ้าของเพียงคนเดียว กำไรก็ไม่ต้องแบ่งกับใคร

ข้อแนะนำในการเลือกอาชีพ

ก่อนตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพอิสระควรพิจารณาอย่างรอบคอบ ซึ่งมีข้อแนะนำดังนี้

  • ประการที่ 1 เลือกอาชีะที่ถนัด ควรสำรวจตัวเองว่าสนใจอาาชีพอะไร ถนัดด้านไหน มัความสามารถอะไรบ้าง ที่สำคัญคือคือต้องการจะประกอบอาชีพอะไร จึงจะเหมาะสมกับตนเอง กล่าวคือต้องพิจารณษทั้งลักษณะงานและพิจารณาตนเอง
  • กระการที่ 2 พัฒนาความสามารถของตนเอง ในกรณีที่พอมีความรู้ในอาชีพนั้นอยู่บ้าง ก็ควรได้มุ่งศึกษารายละเอียดของอาชีพนั้น ๆ ด้วยตนเอง หรืออาจจะศึกษา ฝึกอบรม หรือฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมจากบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีพื้นฐานในการเริ่มประกอบอาชีพ และได้เรียนรู้จากประสบการณืจริง เพื่อเพิ่มทักษะก่อนที่จะไปประกอบอาชีพนั้น ๆ
  • ประการที่ 3 พิจารณาองค์ประกอบออื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทำเลที่ตั้ง สภาพแวดล้อมในการประกอบอาชีพ ผู้ร่วมงาน ความรู้พิ้นฐานในการเริ่มทำธุรกิจ และเงินทุน

ปัจจัยหลักของการประกอบอาชีพ

ปัญหาสำคัญของการเริ่มต้นประกอบอาชีพจะต้องพิจาณาว่า จะประกอบอาชีพอะไร โอกาสและความสำเร็จมีมากน้อยเพียงไร จะต้องเตรียมตัวอย่างไร จึงจะทำให้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งมีปัจจัยหลายประการ อาทิ

 1. ทุน คือ สิ่งที่เป็นปัจจัยพื้นฐานของกาประกอบาชีพใหม่ โดยจะต้องวางแผนและแนวทางการดำเนินธุรกิจไว้ล่วงหน้า เพื่อที่จะทราบว่าจะต้องใข้เงินทุนประมาณเท่าไร บางอาชีพใช้เงินทุนน้อย ปัญหาย่อมมีน้อย แต่ถ้าเป็นอาชีพที่ต้องใช้เงินทุนมาก จะต้องพิจารณาว่ามีทุนเพียงพอหรือไม่ ซึ่งอาจเป็นปัญหาใหญ่ ถ้าไม่พอจะหาแหล่งเงินทุนจากที่ใด อาจจะได้จากเงินเก็บออม หรือจากการกู้ยืมจากธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ในระยะแรกไม่ควรลงทุนจนหมดเงินเก็บออม หรือลงทุนมากเกินไป
 2. ความรู้ หากไม่มีความรู้เพียงพอ ต้องศึกษาขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติม อาจจะฝึกอบรมจากสถาบันที่ให้ความรู้ด้านอาชีพ หรือทำงานเป็นลูกจ้างคนอื่น ๆ หรือทดลองปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อให้มีความรู้ ความชำนาญ และมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพนั้น ๆ
 3. การจัดการ เป็นเรื่องของเทคนิคและวิธีการ จึงต้องรู้จักการวางแผนการทำงาน ในเรื่องของตัวบุคคลที่จะร่วมคิด ร่วมทำและร่วมทุน ตลอดจนเรื่องเครื่องมือ เครื่องใช้และกระบวนการทำงาน
 4. การตลาด เป็นปัจจัยที่สำคัญมากที่สุดปัจจัยหนึ่ง เพราะหากสินค้าและบริการที่ผลิตขึ้น ไม่เป็นที่นิยมและไม่สามารถสร้างความพอใจให้แก่ผู้บริโภคได้ก็ถือว่ากระวบการทั้งระบบไม่ประสบผลสำเร็จ ดังนั้นการวางแผนการตลาด ซึ่งปัจจุบันมีการแข่งขันสูง จึงควรได้รับความสนใจในการพัมนา รวมทั้งต้องรู้และเข้าใจในเทคนิคการผลิต การบรรจุหึบห่อ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สินค้าและบริการของเราเป็นที่นิยมของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

คุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ

  • กล้าเสี่ยง (Taking risk) อาชีพอิสระเป็นการประกอบธุรกิจส่วนตัว จึงต้องมีการลงทุนในขณะที่ถ้าเป็นลูกจ้างไม่ต้องลงทุนอะไร ซึ่งการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง เพราะไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะออกมาอย่างไร ดังนั้น ก่อนที่จะตกลงใจประกอบอาชีพใด จึงต้องพิจารณา วิเคราะห์ และไตร่ตรองอย่างดีเสียก่อน
  • มีความคิดสร้างสรรค์ (Taking initiative) การประกอบอาชีพอิสระมิได้ยึดติดกับรูปแบบใดๆ เนื่องจากผู้ประกอบอาชีพอิสระต้องเป็นนายของตนเอง ดังนั้น ในการปรับปรุงสินค้าหรือบริการสามารถทำได้อย่างมีอิสระ เพื่อให้ได้มาซึ่งกำไรในการดำเนินธุรกิจ
  • มีความเชื่อมั่นในตนเอง (Self – Confidence) ธุรกิจแต่ละประเภทต้องการการตัดสินใจที่แตกต่างกัน ผู้ประกอบอาชีพอิสระจึงต้องเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง ในภาวะการณ์ที่ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ธุรกิจบางประเภทสามารถสวนกระแสเศรษฐกิจโดยรวมได้ ดังนั้น ผู้ประกอบอาชีพอิสระจึงต้องมีความมั่นใจ เพื่อจะได้พาธุรกิจของตนให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ได้ ดังนั้น ถ้าไตร่ตรองดีแล้วว่าจะทำอะไร เมื่อไร เวลาใดจงทำทันที
  • อดทน ไม่ท้อถอย (Persistence and dealing with failure) การประกอบอาชีพทุกอย่างย่อมมีทั้งกำไรและขาดทุน โดยเฉพาะเมื่อเริ่มประกอบการใหม่ๆจะต้องประสบปัญหาและอุปสรรคบ้าง ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา ผู้ประกอบอาชีพจึงต้องพร้อมที่จะรับข้อผิดพลาดและนำมาแก้ไขด้วยความอดทน ไม่ท้อแท้ ท้อถอย
  • มีวินัยในตนเอง (Having discipline) การประสบความสำเร็จในอาชีพซึ่งเราเป็นเจ้าของกิจการเอง จำเป็นจะต้องมีวินัย มีกฏระเบียบการทำงานต้องสม่ำเสมอ ถ้าขาดวินัยการประกอบอาชีพก็อาจไม่ประสบผลสำเร็จการเป็นผู้มีวินัยนับเป็น สิ่งสำคัญสำหรับผู้ประกอบอาชีพทุกประเภท เพราะวินัยจะเป็นสิ่งที่คอยกำหนดให้ผู้ประกอบการปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้ วางไว้ ถ้าผู้ประกอบการขาดวินัย ธุรกิจย่อมจะต้องประสบกับการขาดทุน และล้มเหลวไปในที่สุด
  • มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ (Good attitude) ไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานที่มีเกียรติหรือไม่ ผู้ประกอบอาชีพอิสระจะต้องรักในงานที่ทำ และให้เกียรติกับงานนั้นๆ เสมอ
  • มีความรอบรู้ (Seeking information) การประกอบอาชีพอิสระจะต้องรับรู้ข่าวสารอยู่เสมอ เพื่อปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก ประโยชน์ของการรับรู้ข่าวสารจะทำให้สามารถปรับปรุงธุรกิจของตนเองให้ทันสมัย อยู่ตลอดเวลา ผลที่ได้ก็คือกำไร
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ (Good human relationship) การประกอบอาชีพอิสระ จะต้องเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์อันดี เพื่อผลประโยชน์ในธุรกิจของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า บุคคลรอบข้าง หรือคู่แข่งขันก็ตาม เพราะการมีมนุษยสัมพันธ์อันดี จะทำให้มีความคล่องตัวในการดำเนินงานเป็นอย่างยิ่ง
  • มีความซื่อสัตย์ (Honesty with customer) ผู้ประกอบอาชีพอิสระจะต้องมีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อลูกค้า การบริการลูกค้าให้เกิดความประทับใจในการขายสินค้าหรือบริการและกลับมาใช้ บริการอีกเป็นหัวใจสูงสุด เพื่อผลประโยชน์ต่อธุรกิจและต่อตัวเองในที่สุด
  • มีความรู้พื้นฐานในการเริ่มทำธุรกิจ การที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราควรได้รู้จักสิ่งที่จะทำอย่างน้อยให้รู้ว่า ทำจากอะไร ซื้อวัตถุดิบจากไหนตลาดอยู่แหล่งใด และหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมจะหาได้จากที่ไหน
  • มีการพัฒนาตนเอง ให้มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการประกอบอาชีพอิสระ เมื่อมีความรู้พื้นฐานในการประกอบอาชีพแล้ว ก็ควรได้มีการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนารูปแบบของสินค้าหรือบริการ อีกทั้งยังต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการประกอบอาชีพนั้นๆ เช่น หากเป็นนักบัญชี รับทำบัญชี ก็ต้องหาหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ให้เป็นเป็นปัจจุบัน หากเป็นช่างเสริมสวยก็ต้องพัฒนาตนเองให้ดูสวยงาม เมื่อลูกค้าเห็นได้ดูน่าเชื่อถือหรือหากเลือกที่จะขายอาหาร ผู้ขายก็ควรแต่งตัวให้ดูสะอาด ไม่สูบบุหรี่ขณะทำอาหาร เป็นต้น

รวมอาชีพ มีอะไร สุจริต อิสระ น่าสนใจ ในฝัน

คำค้น : สินเชื่อ ธนาคารไหน อนุมัติง่าย ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยา 40 สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ กรุงไทยใจดี สินเชื่อ ธนาคารไหนอนุมัติง่าย 2564 ได้แก่ ธนาคารออมสิน สมัครอิออน สินเชื่อ ธ ก ส 2564 ไม่มี 50 ทวิ ตัวอย่าง เอกสารแสดงรายได้ ตัวอย่าง เอกสารแสดง ราย ได้ สินเชื่อธนาคารไหน อนุมัติง่าย ยืมเงิน 3000 ด่วน สินเชื่อ ธนาคารไหนอนุมัติง่าย ลงทะเบียน เยียวยา ตรวจ สอบ สิทธิ์ เยียวยา 40 สินเชื่อ ธ ก ส 2565 100 เอกสารแสดงรายได้ ซื้อบ้าน ธนาคารไหนดี 2564 ลงทะเบียนเยียวยารอบใหม่ แอ ป กู้เงินถูกกฎหมาย บัตรเครดิต 2564 สินเชื่อกรุงศรี สมัครอิออน pantip สินเชื่อ ธนาคารไหนอนุมัติง่าย 2565 ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วน สมัครบัตรกดเงินสด สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย สินเชื่อกรุงไทย ไม่มีหลักทรัพย์ หนังสือรับรองรายได้ ตัวอย่างเอกสารแสดงรายได้ สินเชื่อscb สินเชื่อ ลงทะเบียนสินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ เอกสาร 50 ทวิ ลง ทะเบียน เยียวยา รอบ ใหม่ ตรวจสอบสิทธิเยียวยา 40 ลงทะเบียน ม40 เงินกู้ หนังสือรับรองเงินเดือน สมัครบัตรเครดิต บัตรเครดิต 2565 มีอะไรบ้าง สินเชื่อ ธ ก ส 30 อาชีพ สินเชื่อ 64 สมัครบัตรเครดิต

ขอบคุณที่มาบทความ:doe.go.th/prd/singburi/service/param/site/144/cat/18/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/215 วันพฤหัสบดี, 5 พฤษภาคม 2565

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com