สัญญากู้ยืมเงินกรรมการ

เอกสารสัญญากู้ยืมเงินกรรมการประชุมไม่มีดอกมีตัวอย่างใบสำคัญ?

Click to rate this post!
[Total: 217 Average: 5]

 เอกสารเงินยืมกรรมการ

กิจการได้ทำสัญญาเงินกู้ยืมกรรมการเป็นระยะเวลา 1ปี ไม่มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน โดยกิจการจะได้รับเงินยืมกรรมการทุกเดือน เดือนละ 20,000 บาท และกิจการจะชำระเงินคืนในปีบัญชีถัดไป ดังนั้น กิจการจะต้องจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีหรือไม่ ?
กิจการต้องทำเอกสารหลักฐาน ใบสำคัญรับเพื่อใช้ประกอบการลงบัญชีค่ะ ต้องมีลายมือชื่อผู้จัดทำบัญชี หรือผู้ได้รับมอบหมายค่ะ

แบบฟอร์ม เอกสาร การ ยืมเงินกรรมการบริษัท

[ชื่อบริษัท] [ที่อยู่] [เบอร์ติดต่อ]

แบบฟอร์มการยืมเงินกรรมการบริษัท

ข้อมูลบริษัท:

 1. ชื่อบริษัท: _______________________
 2. ที่อยู่: _______________________
 3. เบอร์ติดต่อ: _______________________

ข้อมูลผู้ยืม:

 1. ชื่อ: _______________________
 2. ตำแหน่ง: _______________________
 3. วัตถุประสงค์ในการยืมเงิน: _______________________

ข้อมูลเงินยืม:

 1. จำนวนเงินที่ต้องการยืม: _______________________
 2. ระยะเวลาที่ต้องการยืม: _______________________
 3. อัตราดอกเบี้ย: _______________________

ข้อมูลการคืนเงิน:

 1. วิธีการชำระเงิน: _______________________
 2. รายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการชำระเงิน: _______________________

ข้อมูลการประกัน:

 1. การประกัน: _______________________
 2. รายละเอียดเกี่ยวกับการประกัน: _______________________

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและติดต่อที่อยู่ข้างต้นหลังจากกรอกเสร็จเรียบร้อยเพื่อดำเนินการต่อไป หรือติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อขอแบบฟอร์มที่ถูกต้องและเป็นทางการของบริษัทของคุณได้เช่นกัน

รายงานการประชุม กรรมการยืมเงินบริษัท

เอกสารรายงานการประชุมกรรมการยืมเงินของบริษัทสามารถมีโครงสร้างดังนี้:

[ชื่อบริษัท] [ที่อยู่] [เบอร์ติดต่อ] [วันที่รายงาน]

รายงานการประชุมกรรมการยืมเงิน

หัวข้อการประชุม: _______________________

วันที่: _______________________ เวลา: _______________________ สถานที่: _______________________

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม:


เนื้อหาการประชุม:

 1. เปิดประชุมและยินดีต้อนรับเข้าสู่การประชุม

 2. การอธิบายเหตุผลและวัตถุประสงค์ของการยืมเงิน

 3. การนำเสนอแผนการกู้ยืมเงิน:

  • จำนวนเงินที่ต้องการยืม
  • ระยะเวลาการกู้ยืม
  • อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
 4. การพิจารณาและการตัดสินใจ:

  • การพิจารณาความเหมาะสมของการยืมเงิน
  • การพิจารณาความสามารถในการชำระเงิน
  • การพิจารณาเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
 5. การตกลงและการลงนามในเอกสารการยืมเงิน

 6. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการ

 7. ปิดการประชุม

สรุปผลการประชุม: _______________________

ผู้รายงาน: _______________________ ตำแหน่ง: _______________________

กรุณาทำความเข้าใจและยืนยันข้อมูลที่รายงานให้ถูกต้องก่อนเสนอให้คนอื่นในทีมหรือส่งไปยังสำนักงานหลักทรัพย์และบริษัทเพื่อการตรวจสอบและการจัดทำเอกสารอย่างเป็นทางการเพิ่มเติม

บริษัทยืมเงินกรรมการ บันทึกบัญชี

เอกสารบันทึกบัญชีเพื่อบริษัทที่ยืมเงินกรรมการสามารถมีรายละเอียดต่อไปนี้:

บันทึกบัญชี บริษัทยืมเงินกรรมการ

วันที่: _______________________ เลขที่บัญชี: _______________________ ชื่อบริษัท: _______________________

รายละเอียดการยืมเงิน:

 1. วันที่ทำรายการ: _______________________
 2. รายละเอียดการยืมเงิน: _______________________
 3. จำนวนเงินที่ยืม: _______________________
 4. อัตราดอกเบี้ย: _______________________
 5. ระยะเวลาการกู้ยืม: _______________________

บัญชีที่เกี่ยวข้อง:

 1. บัญชีเงินสดหรือเงินฝาก: _______________________
 2. บัญชีเจ้าหนี้: _______________________

รายละเอียดการชำระเงิน:

 1. วันที่ชำระเงิน: _______________________
 2. จำนวนเงินที่ชำระ: _______________________
 3. บัญชีที่ใช้ในการชำระเงิน: _______________________

สรุปผลการบันทึกบัญชี:

 1. ยอดคงเหลือก่อนการยืมเงิน: _______________________
 2. ยอดเงินที่ยืม: _______________________
 3. ยอดคงเหลือหลังการยืมเงิน: _______________________

ผู้บันทึก: _______________________ ตำแหน่ง: _______________________

อย่าลืมทำบันทึกบัญชีอย่างถูกต้องและประเมินผลกระทบต่อสถานะการเงินของบริษัท นอกจากนี้ แนะนำให้ปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดทางการเงินของบริษัทเพื่อให้การยืมเงินกรรมการเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดที่กำหนดไว้

บริษัทยืมเงินกรรมการ ไม่คิดดอกเบี้ย

ถ้าบริษัทยืมเงินกรรมการและไม่คิดดอกเบี้ย เอกสารบันทึกบัญชีสามารถรวมข้อมูลต่อไปนี้ได้:

บันทึกบัญชี บริษัทยืมเงินกรรมการ (ไม่คิดดอกเบี้ย)

วันที่: _______________________ เลขที่บัญชี: _______________________ ชื่อบริษัท: _______________________

รายละเอียดการยืมเงิน:

 1. วันที่ทำรายการ: _______________________
 2. รายละเอียดการยืมเงิน: _______________________
 3. จำนวนเงินที่ยืม: _______________________

บัญชีที่เกี่ยวข้อง:

 1. บัญชีเงินสดหรือเงินฝาก: _______________________
 2. บัญชีเจ้าหนี้: _______________________

รายละเอียดการชำระเงิน:

 1. วันที่ชำระเงิน: _______________________
 2. จำนวนเงินที่ชำระ: _______________________
 3. บัญชีที่ใช้ในการชำระเงิน: _______________________

สรุปผลการบันทึกบัญชี:

 1. ยอดคงเหลือก่อนการยืมเงิน: _______________________
 2. ยอดเงินที่ยืม: _______________________
 3. ยอดคงเหลือหลังการยืมเงิน: _______________________

ผู้บันทึก: _______________________ ตำแหน่ง: _______________________

ในกรณีที่ไม่มีการคิดดอกเบี้ย คุณอาจต้องแนะนำให้ปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดทางการเงินของบริษัทในการยืมเงินกรรมการโดยเฉพาะ เพื่อให้การบันทึกบัญชีเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดที่กำหนดไว้และแน่ใจว่าการยืมเงินไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือปัญหาทางการเงินในอนาคตของบริษัท

สัญญากรรมการยืมเงินบริษัท

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com