เลขโรมัน

เลขโรมันวันเกิด แปลงฟ้อนสวยๆ การอ่าน และเขียน 1-1000000 XXV?

Click to rate this post!
[Total: 370 Average: 5]

เลขโรมัน

ความหมายเลขโรมัน

เลขโรมัน (Roman numerals) เป็นระบบตัวเลขที่ใช้ในโรมาโบมาตั้งแต่ยุคโบราณ และยังมีการใช้งานในบางกรณีในปัจจุบัน โดยเลขโรมันประกอบด้วยสัญลักษณ์หรืออักขระต่าง ๆ ที่มีค่าตัวเลขแตกต่างกัน ซึ่งนิยมใช้ในการแสดงค่าของตัวเลข

ความหมายของสัญลักษณ์หรืออักขระเลขโรมันสำคัญมีดังนี้

I – 1 V – 5 X – 10 L – 50 C – 100 D – 500 M – 1000

เราสามารถสร้างตัวเลขที่มีค่าต่าง ๆ โดยใช้การรวมของสัญลักษณ์เลขโรมัน เช่น:

 • II = 1 + 1 = 2
 • III = 1 + 1 + 1 = 3
 • IV = 5 – 1 = 4
 • IX = 10 – 1 = 9
 • XXI = 10 + 10 + 1 = 21
 • XLV = 50 – 10 + 5 = 45
 • XC = 100 – 10 = 90
 • CXL = 100 + 50 – 10 = 140
 • DCCC = 500 + 100 + 100 + 100 = 800
 • CM = 1000 – 100 = 900
 • MCMXCIV = 1000 + (1000 – 100) + (100 – 10) + 4 = 1994

การใช้เลขโรมันมักพบในบางสถานการณ์เฉพาะ เช่น ในการเขียนจำนวนเงิน, ในคำสั่งบนนาฬิกาหรือประตูโบสถ์, ในหนังสือและเอกสารทางประวัติศาสตร์, และในการตั้งชื่อคณะกรรมการหรือองค์กรต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ทั่วไปในชีวิตประจำวัน เรามักใช้ระบบตัวเลขอารบิก (Arabic numerals) ที่เรียกว่า 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 แทน เนื่องจากมีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานมากขึ้นในการคำนวณและแสดงตัวเลข

เลขโรมันวันเกิด

หากว่าวันเกิดของคุณเป็นเดือนมกราคมถึงเดือนเกียวกันยายน คุณสามารถแปลงวันเกิดของคุณให้เป็นเลขโรมันได้ตามตารางด้านล่างนี้

 • มกราคม (January): I
 • กุมภาพันธ์ (February): II
 • มีนาคม (March): III
 • เมษายน (April): IV
 • พฤษภาคม (May): V
 • มิถุนายน (June): VI
 • กรกฎาคม (July): VII
 • สิงหาคม (August): VIII
 • กันยายน (September): IX

ตัวอย่างเช่น หากว่าวันเกิดของคุณเป็นวันที่ 15 เมษายน คุณสามารถแปลงเป็นเลขโรมันได้เป็น “IV XV”

เลขโรมันที่ใช้แทนเดือนมีอยู่เพียง 7 เดือนเท่านั้น คือ

 1. มกราคม (January): I
 2. กุมภาพันธ์ (February): II
 3. มีนาคม (March): III
 4. เมษายน (April): IV
 5. พฤษภาคม (May): V
 6. มิถุนายน (June): VI
 7. กรกฎาคม (July): VII

เนื่องจากไม่มีเลขโรมันที่ใช้แทนเดือนสิงหาคม (August), กันยายน (September), ตุลาคม (October), พฤศจิกายน (November) และธันวาคม (December) ดังนั้นไม่สามารถใช้เลขโรมันเพื่อแทนเดือนทั้ง 12 เดือนได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าต้องการใช้เลขโรมันในการแทนเดือน เราสามารถใช้ I ถึง XII เพื่อแทนเดือนตามลำดับดังนี้

 1. มกราคม (January): I
 2. กุมภาพันธ์ (February): II
 3. มีนาคม (March): III
 4. เมษายน (April): IV
 5. พฤษภาคม (May): V
 6. มิถุนายน (June): VI
 7. กรกฎาคม (July): VII
 8. สิงหาคม (August): VIII
 9. กันยายน (September): IX
 10. ตุลาคม (October): X
 11. พฤศจิกายน (November): XI
 12. ธันวาคม (December): XII

เลขโรมัน แปลง

การแปลงตัวเลขธรรมดาเป็นเลขโรมัน สามารถทำได้ตามกฎง่ายๆ ดังนี้

 1. แปลงตัวเลขธรรมดาเป็นเลขโรมันตามตารางด้านล่าง
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I II III IV V VI VII VIII IX
 1. หากตัวเลขธรรมดามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10 ให้แปลงเป็นเลขโรมันตามตัวอย่างด้านล่าง
10 20 30 40 50 60 70 80 90
X XX XXX XL L LX LXX LXXX XC
 1. หากตัวเลขธรรมดามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 100 ให้แปลงเป็นเลขโรมันตามตัวอย่างด้านล่าง
100 200 300 400 500 600 700 800 900
C CC CCC CD D DC DCC DCCC CM
 1. เมื่อมีตัวเลขธรรมดาหลายตัว ให้แปลงตัวเลขแต่ละตัวเป็นเลขโรมันตามข้อ 1-3 แล้วนำมาต่อกันเป็นเลขโรมันสมบูรณ์ตามลำดับ

ตัวอย่างเช่น

 • 2021 = MMXXI (2000 + 20 + 1 = MMXXI)
 • 1492 = MCDXCII (1000 + 400 + 90 + 2 = MCDXCII)
 • 666 = DCLXVI (500 + 100 + 50 + 10 + 5 + 1 = DCLXVI)

เลขโรมันฟ้อน

เลขโรมันฟ้อน (Roman numerals for fractions) ใช้สำหรับแทนเลขส่วน โดยมีเลขโรมันบน (numerator) และเลขโรมันล่าง (denominator) ตามแบบนี้:

 • ½ = 𐆑 (I บน V)
 • ⅓ = 𐆒 (I บน X)
 • ⅔ = 𐆑𐆒 (I บน V และ X)
 • ¼ = 𐆑 (I บน I V)
 • ½ = 𐆑 (I บน V)
 • ¾ = 𐆑𐆑 (I บน V สองตัว)

สำหรับเลขโรมันฟ้อนแบบอื่น ๆ ที่ไม่เข้ากับแบบที่กล่าวมา ยังไม่ได้มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ดังนั้นหากต้องการแทนเลขส่วนด้วยเลขโรมันควรใช้วิธีการแทนตัวเลขธรรมดาแทน แล้วใช้เครื่องหมายเศษส่วน (fraction bar) เช่น I/II หรือ III/VII แทน

เลขโรมัน 1-1000000

ตารางเลขโรมันตั้งแต่ 1 ถึง 1,000,000 ดังนี้

1: I
2: II
3: III
4: IV
5: V
6: VI
7: VII
8: VIII
9: IX
10: X
11: XI
12: XII
13: XIII
14: XIV
15: XV
16: XVI
17: XVII
18: XVIII
19: XIX
20: XX
21: XXI
22: XXII
23: XXIII
24: XXIV
25: XXV
26: XXVI
27: XXVII
28: XXVIII
29: XXIX
30: XXX
31: XXXI
32: XXXII
33: XXXIII
34: XXXIV
35: XXXV
36: XXXVI
37: XXXVII
38: XXXVIII
39: XXXIX
40: XL
41: XLI
42: XLII
43: XLIII
44: XLIV
45: XLV
46: XLVI
47: XLVII
48: XLVIII
49: XLIX
50: L
51: LI
52: LII
53: LIII
54: LIV
55: LV
56: LVI
57: LVII
58: LVIII
59: LIX
60: LX
61: LXI
62: LXII
63: LXIII
64: LXIV
65: LXV
66: LXVI
67: LXVII
68: LXVIII
69: LXIX
70: LXX
71: LXXI
72: LXXII
73: LXXIII
74: LXXIV
75: LXXV
76: LXXVI
77: LXXVII
78: LXXVIII
79: LXXIX
80: LXXX
81: LXXXI
82: LXXXII
83: LXXXIII
84: LXXXIV
85: LXXXV
86: LXXXVI
87: LXXXVII
88: LXXXVIII
89: LXXXIX
90: XC
91: XCI
92: XCII
93: XCIII
94: XCIV
95: XCV
96: XCVI
97: XCVII
98: XCVIII
99: XCIX
100: C
500: D
1000: M
5000: 𐆒𐆑𐆑𐆑 (V̅)
10000: 𐆑𐆑𐆑𐆑 (X̅)
50000: 𐆒𐆑𐆑𐆑𐆑 (V̅X̅)
100000: 𐆑𐆑𐆑𐆑𐆑 (C̅)
500000: 𐆒𐆑𐆑𐆑𐆑𐆑 (V̅C̅)
1000000: 𐆑𐆑𐆑𐆑𐆑𐆑 (M̅)

เลขโรมัน 2565

เลขโรมันที่แทนตัวเลข 2565 คือ MMDLXV.

การแปลงเลขโรมันจากตัวเลขธรรมดา โดยใช้กฎแบบเดียวกับที่อธิบายไว้แต่ละข้อด้านบน ดังนั้นจึงแปลงได้ดังนี้

– 2000 = MM
– 500 = D
– 60 = LX
– 5 = V

ดังนั้น MMDLXV คือเลขโรมันที่แทนตัวเลข 2565

เลขโรมัน 2566

เลขโรมันที่แทนตัวเลข 2566 คือ MMDLXVI.

การแปลงเลขโรมันจากตัวเลขธรรมดา โดยใช้กฎแบบเดียวกับที่อธิบายไว้แต่ละข้อด้านบน ดังนั้นจึงแปลงได้ดังนี้

– 2000 = MM
– 500 = D
– 60 = LX
– 6 = VI

ดังนั้น MMDLXVI คือเลขโรมันที่แทนตัวเลข 2566

ตัวเลขโรมัน คือ (Roman numerals) เป็นระบบตัวเลขที่ใช้สืบต่อกันมาตั้งแต่ยุคสมัยโรมโบราณ ซึ่งมีการนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในทวีปยุโรป ก่อนที่จะมีตัวเลขฮินดูอารบิกเข้ามาแทนที่อย่างที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งตัวเลขโรมันจะประกอบไปด้วยสัญลักษณ์พื้นฐานทั้งหมด 7 ตัวหลักด้วยกัน นั่นก็คือ I, V, X, L, C, D และ M สัญลักษณ์เหล่านี้ได้เริ่มใช้ในระหว่างปี 900-800 ปีก่อนคริสต์ศักราช และถึงแม้ว่าในปัจจุบันคนหันมานิยมใช้ตัวเลขฮินดูอารบิกกันแล้ว แต่ตัวเลขโรมันก็ยังปรากฏอยู่ให้เห็นทั่วไป อาทิเช่น ใช้เป็นตัวเลขบนหน้าปัดนาฬิกา, การลำดับหลังชื่อบุคคลสำคัญ หรือระบุบทต่างๆ เป็นต้น

1-10 ภาษาอังกฤษ

เลขโรมัน 1-100

1 I 51 LI
2 II 52 LII
3 III 53 LIII
4 IV 54 LIV
5 V 55 LV
6 VI 56 LVI
7 VII 57 LVII
8 VIII 58 LVIII
9 IX 59 LIX
10 X 60 LX
11 XI 61 LXI
12 XII 62 LXII
13 XIV 63 LXIII
14 XV 64 LXIV
15 XV 65 LXV
16 XVI 66 LXVI
17 XVII 67 LXVII
18 XVIII 68 LXVIII
19 XIX 69 LXIX
20 XX 70 LXX
21 XXI 71 LXXI
22 XXII 72 LXXII
23 XXIII 73 LXXIII
24 XXIV 74 LXIV
25 XXV 75 LXXV
26 XXVI 76 LXXVI
27 XXVII 77 LXXVII
28 XXVIII 78 LXXVIII
29 XXIX 79 LXXIX
30 XXX 80 LXXX
31 XXXI 81 LXXXI
32 XXXII 82 LXXXII
33 XXXIII 83 LXXXIII
34 XXXIV 84 LXXXIV
35 XXXV 85 LXXXV
36 XXXVI 86 LXXXVI
37 XXXVII 87 LXXXVII
38 XXXVIII 88 LXXXVIII
39 XXXIX 89 LXXXIX
40 XL 90 XC
41 XLI 91 XCI
42 XLII 92 XCII
43 XLIII 93 XCIII
44 XLIV 94 XCIV
45 XLV 95 XCV
46 XLVI 96 XCVI
47 XLVII 97 XCVII
48 XLVIII 98 XCVIII
49 XLIX 99 XCIX
50 L 100 C

เขียนเลขโรมัน1-10 ภาษาอังกฤษ

ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
1 number นั๊มเบอะ หมายเลข
2 one วัน หนึ่ง
3 two ทู สอง
4 three ธรี สาม
5 four ฟอ สี่
6 five ไฟฝ ห้า
7 six ซิกซ หก
8 seven เซ๊เว็น เจ็ด
9 eight เอท แปด
10 nine ไนน เก้า
เลขภาษาอังกฤษ 1-1000000
เลข 1 – 1000000

ขอยกตัวอย่างเพิ่มเติมตัวอักษรโรมันที่แทนจำนวนหน่วยด้วย เลข 1-1,000 สามารถแทนแปลงเลข โรมันด้วยตัวเลขสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้

1 แทนด้วย I
5 แทนด้วย V
10 แทนด้วย X
50 แทนด้วย L
100 แทนด้วย C
500 แทนด้วย D
1,000 แทนด้วย M

จะเห็นได้ว่าภาษาโรมันหากเป็นเลขโรมัน 1 – 100 จะประกอบไปด้วย 6 สัญลักษณ์ ได้แก่ I, V, X, L, C และ D แต่ถ้าเป็นตัวเลขอังกฤษ 1 – 1,000 จะแทนด้วย สัญลักษณ์ เลขโรมัน ครบทั้งหมด 7 สัญลักษณ์ ได้แก่ I, V, X, L, C, D และ M ซึ่งตัวเลข 1,000 แปลเลขโรมัน คือ สัญลักษณ์ตัว M นั่นเอง

เลขโรมัน
เลขโรมัน

สำหรับตัวอักษรโรมันที่มักพบเห็นในปัจจุบันส่วนใหญ่จะออกมาในรูปแบบของตัวเลข 1 – 100 บางคนอาจนำจุดต่างนี้มาสร้างความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว อย่างการเขียนเลขอังกฤษ ซึ่งมีการนับเลขอังกฤษออกเป็นภาษาเขียน ดังต่อไปนี้ ตัวเลข 1, 2, 3, 4 และ 5 เป็นต้น แน่นอนว่าใครๆ ก็เขียนได้เพราะเป็นที่รู้จักและเป็นภาษาสากลระดับโลก แต่พอมาเขียนอยู่ในรูปแบบเลขโรมันอย่าง 1 แทนสัญลักษณ์ด้วย I, 2 แทนสัญลักษณ์ด้วย II, 3 แทนสัญลักษณ์ด้วย III, 4 แทนสัญลักษณ์ด้วย IV และ 5 แทนสัญลักษณ์ด้วย V ก็จะสามารถสร้างความแตกต่างและดึงดูดความสนใจได้มากขึ้น

ภาษาโรมัน
ภาษาโรมัน

ภาษาเลขที่ใช้กันในปัจจุบันที่เป็นสากลโลก เรียกว่า ตัวเลขฮินดูอารบิก ซึ่งในประเทศไทยก็ได้รับอิทธิพลจากตัวเลขฮินดูอารบิกมาเช่นกัน ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีเลขไทยเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง แต่สำหรับการใช้งานเพื่อการติดต่อสื่อสาร การใช้ตัวเลขฮินดูอารบิกจะง่ายและสะดวกกว่า เพราะเป็นเลขสากลโลกไม่ว่าประเทศใดก็รู้จัก ยกตัวอย่างความแตกต่างของตัวเลขทั้ง 3 แบบ ตัวเลขฮินดูอารบิก, ตัวเลขโรมัน และตัวเลขไทย

ยกตัวอย่างคำว่า เพลงสากลเก่า ยุค 70

 •  ฮินดูอารบิก = เพลงสากลเก่า ยุค 70
 • เลข โรมัน = เพลงสากลเก่า ยุค LXX
 • เลขไทย = เพลงสากลเก่า ยุค ๗๐ เป็นต้น

สำหรับตัวเลข โรมันที่ประกอบไปด้วย 7 สัญลักษณ์ อันได้แก่ I, V, X, L, C, D และ M แต่สำหรับภาษาไทยจะประกอบไปด้วยพยัญชนะไทย 44 ตัวและสระ 21 รูป 32 เสียง นอกจากตัวเลขจะแทนสัญลักษณ์เลขต่างๆ ในแต่ละภาษาแล้ว ยังสามารถเขียนออกมาเป็นภาษาเขียนได้อีกด้วย เช่น การแปลงตัวเลขเป็นตัวอักษร อังกฤษ ตัวอย่าง เลขโรมันวันเกิด ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวเลขวันเกิด แปลงเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ เลขโรมัน
102 One hundred two CII
2021 Two thousand twenty one MMXXI
564 Five hundred sixty four DLXX
3570 Three thousand five hundred seventy MMMDLXX

เลขเรียกหนังสือ คือ (Call Number) สัญลักษณ์ที่ห้องสมุดกำหนดขึ้นจากหมวดหมู่หรือเนื้อหาของหนังสือ เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงที่อยู่ของหนังสือในแต่ละเล่ม ทำให้ง่ายต่อการจัดเก็บและการค้นหาหนังสือ ซึ่งเลขเรียกหนังสือจะปรากฏให้เห็นเด่นชัดอยู่ที่สันของหนังสือ หรือสามารถค้นหาออนไลน์ได้ที่รายการบรรณานุกรมในระบบออนไลน์ หรือ OPAC (Online Public Access Catalog) โดยเลขเรียกหนังสือจะประกอบไปด้วย เลขหมู่ของหนังสือ, อักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่ง, เลขประจำตัวผู้แต่ง และอักษรตัวแรกของชื่อเรื่อง

ขอยกตัวอย่าง การแปลงตัวเลข 1 ถึง 10 อังกฤษจากตัวเลขเป็นตัวอักษรเพิ่มเติม ดังนี้

 • 1 แปลงเป็นตัวอักษรดังนี้ One
 • 2 แปลงเป็นตัวอักษรดังนี้ Two
 • 3 แปลงเป็นตัวอักษรดังนี้ Three
 • 4 แปลงเป็นตัวอักษรดังนี้ Four
 • 5 แปลงเป็นตัวอักษรดังนี้ Five
 • 6 แปลงเป็นตัวอักษรดังนี้ Six
 • 7 แปลงเป็นตัวอักษรดังนี้ Seven
 • 8 แปลงเป็นตัวอักษรดังนี้ Eight
 • 9 แปลงเป็นตัวอักษรดังนี้ Nine
 • 10 แปลงเป็นตัวอักษรดังนี้ Ten

ตัวเลขสามารถแสดงออกมาเป็นจำนวน หรือกำหนดค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัวได้ อย่างเช่น จำนวนเงินที่เขียนเป็นอังกฤษว่า (Money) 100 บาท หรือทอง อังกฤษ (Gold) 100 ชั่งเป็นต้น ตัวเลขที่เหมือนกันคุณค่าอาจต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุที่เรานำตัวเลขนั้นไปใส่กำกับไว้

หลักการเขียนย่อความ ประกอบด้วยดังนี้

 1. อ่านเรื่องที่ต้องการย่อความอย่างละเอียด และทำความเข้าใจถึงจุดประสงค์หรือเจตนาของผู้เขียน
 2. หาประเด็นหรือใจความสำคัญของแต่ละบทหรือแต่ละย่อหน้า จากนั้นนำสิ่งที่จับใจความได้มาเขียนเรียบเรียงเป็นภาษาที่สละสลวยในรูปแบบของตนเอง
 3. หากมีคำราชาศัพท์ต้องคงคำราชาศัพท์นั้นไว้
 4. เปลี่ยนสรรพนามบุรุษที่ 1 และที่ 2 ให้เป็นสรรพนามบุรุษที่ 3 ทั้งหมด เพราะการเขียนย่อความเป็นการนำเรื่องราวของผู้อ่านมาย่นย่ออีกครั้ง ไม่ใช่เป็นเนื้อหาที่เราเขียนขึ้นเอง
 5. บอกที่มาของข้อความที่นำมาย่อความ โดยเขียนกำกับไว้ในย่อหน้าแรก จากนั้นค่อยเขียนเนื้อหาที่ย่อแล้วไว้ในย่อหน้าที่สองเป็นลำดับต่อไป

หลักการเขียนย่อความสามารถนำไปใช้ได้กับการอ่านบทความทุกประเภท นับว่าเป็นศาสตร์ที่ประโยชน์อย่างยิ่ง อย่างเช่นเรื่องตัวเลขที่เรานำมาเล่าวันนี้ เป็นต้น

ถ้าพูดถึงลำดับตัวเลขผู้คนมักนิยมเลือกลำดับตัวเลขที่ตัวเองชื่นชอบ หรือที่คิดว่าเป็นตัวเลขนำโชค (Lucky number) และนำตัวเลขเหล่านั้นมาสักเป็นตัวเลขหรือตัวอักษร เช่น ลำดับที่ภาษา อังกฤษ 131 หากลำดับเลขนี้เป็นที่ชื่นชอบของใครก็มักจะนำเลขมาสักไว้ที่ลำตัวหรือแขน เป็นต้น และรอยสักเลข โรมันนับว่าได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายเพราะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้งมีเฉพาะคนที่อ่านเลข โรมันได้เท่านั้นถึงจะเข้าใจความหมาย ถือว่าสร้างความต่างได้เป็นอย่างดี ลายสักอักษรยอดนิยม อาทิเช่น Love yourself ที่แปลว่ารักตัวเอง หรือ Positive ที่แปลว่าแง่บวก เป็นต้น

รอยสักเลขโรมัน ลายสักเลขโรมัน
รอยสักเลขโรมัน ลายสักเลขโรมัน

การทำตารางเลข 1 – 100 ทำให้เราเห็นภาพและเลือกตัวอย่างเลข โรมันเพื่อนำมาสักได้ อย่างตัวอักษรที่อ่าน XXX บางคนอาจสื่อความหมายไปในทางที่ไม่ดี แต่ในตัวเลข โรมันมีค่าเท่ากับ 30 ไม่ได้มีความหมายอื่นใดแฝงอยู่ หรือบางคนก็ชอบสักเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษอย่างคำว่า Mount แปลว่า ภูเขา หรือ พ่อค้า ส่วนอังกฤษที่เขียนว่า Merchant ก็ได้ทั้งนั้นแล้วแต่ชอบความส่วนบุคคล

เรื่องของตัวเลขยังมีให้เราได้ศึกษาอีกมาก ขอเพิ่มเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพไว้เล็กน้อย อย่างการนวดกดจุดบริเวณฝ่ามือหรือที่เรียกกันว่า ตีลัญจกร วิธีนี้สามารถช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยบางชนิดได้ เพราะเป็นการนวดที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างมือและสมอง การนวดบริเวณฝ่ามืออย่างถูกวิธีจะช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองหรือระบบต่างๆ ภายในร่างกายได้ อีกทั้งยังช่วยบรรเทาอาการทางกาย อาทิเช่น อาการเครียด, อาการนอนไม่หลับ และอาการไมเกรน เป็นต้น

แปลงเลขโรมัน

เลขโนมัน 1-1000
แปลง เลขโรมัน 1-1000

ตัวเลข โรมัน 1-1,000 และตัวเลขอารบิก 1 – 100 ที่ได้ยกตัวอย่างไว้ข้างต้น เชื่อว่าหลายคนคงเห็นผ่านตากันมาบ้างแล้ว แต่จะขอยกตัวอย่างพร้อมคำอ่านเลขภาษา อังกฤษ เขียนเป็นตัวเลข โรมันและแปลตัวเลขเป็นภาษา อังกฤษ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 • M เป็นสัญลักษณ์ตัวเลข โรมัน
 • M แปลตัวเลขเป็นอังกฤษคือ 1,000
 • M แปลตัวอักษรเป็นอังกฤษคือ Thousand เป็นต้น

ยังมีตัวอย่างตัวเลข 1-1,000 พร้อมคำอ่านให้ได้ศึกษาอีกมาก ยกตัวอย่างเลข 45 คือ Forty-five ,500 Five hundred หรือ 1,000  One thousand เป็นต้น และถ้าหากพูดถึงตัวเลขก็เป็นได้หลายภาษา เลขเป็นภาษาไทย หรือเลขเป็นภาษาโรมัน เป็นต้น

ตัวเลข โรมันยังเข้ามามีอิทธิพลอย่างมากต่อวงการนาฬิกา อย่างที่พบเห็นบ่อยๆ ว่าหน้าปัดของนาฬิกาบางรุ่นบางยี่ห้อก็ออกแบบให้เป็นนาฬิกาเลข โรมัน บางยี่ห้ออาจออกแบบให้เป็นเลขโรมันมากกว่าหรือเท่ากับอังกฤษเลยก็ว่าได้

คำว่าอิสรภาพอังกฤษ เขียนว่า Freedom เป็นคำที่ผู้คนใช้กันอย่างแพร่หลาย และปลายทางชีวิตของหลายๆ คนก็อยากมี Freedom กันทั้งนั้น การใช้ตัวเลขก็เหมือนกัน สามารถเลือกใช้ได้อย่างไม่มีการกำหนดกฎเกณฑ์ อย่างเช่น ถึงแม้เราจะเป็นคนไทย มีตัวเลขไทยเป็นของเราเอง แต่เราก็สามารถใช้ตัวเลขอารบิกหรือเลข โรมันก็ย่อมได้ เพราะไม่ได้มีแค่ลำดับเลขไทย 1 – 100 แต่ลำดับเลขโรมันหรือลำดับเลขอังกฤษก็มีเช่นกัน

ว่าด้วยเรื่องการเขียนตัวเลขเป็นตัวหนังสือ หรือการเขียนจำนวนเงินเป็นอังกฤษ ขอยกตัวอย่างดังต่อไปนี้

 • 50 บาท / 500 ดอลล่าร์ เขียนเป็นตัวหนังสือห้าสิบว่า Fifty baht / Fifty dollar
 • 100 บาท / 100 ดอลล่าร์ เขียนเป็นตัวหนังสือหนึ่งร้อยว่า One hundred baht / One hundred dollar
 • 150 บาท / 150 ดอลล่าร์ เขียนเป็นตัวหนังสือหนึ่งร้อยห้าสิบว่า One hundred fifty baht / One hundred fifty dollar เป็นต้น

วิธีดูนาฬิกาและการเขียนตัวเลขโรมัน

จะเขียนตัวเลขบนหน้าปัดนาฬิกา ดังนี้ I, II, III, IIII, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI ,XII ข้อสังเกตโดยปกติเลข 4 โรมัน จะเขียนว่า IV แต่บนหน้าปัดนาฬิกาเขียนเป็น IIII เพราะต้องการให้บนหน้าปัดนาฬิกามีความสมดุลย์กันทั้งสองข้างนั่นเอง หนังสือม.1 บางเล่มได้สอดแทรกเนื้อหาของเลขโรมันส่งผลให้ตัวเลขพื้นฐานโรมันอย่างเลข 1-12 เด็กบางคนก็สามารถอ่านได้ (ข้อควรระวัง การดูนาฬิกาหากหน้าปัดนาฬิกาเป็นรอยจะทำให้อ่านตัวเลขได้ไม่ชัดเจน ทำให้การดูเวลาคลาดเคลื่อน ดังนั้นควรดูแลหน้าปัดโดยการใส่กันรอยเพื่อป้องกันหน้าปัดนาฬิกา)

นาฬิกาเลขโรมัน
นาฬิกาเลขโรมัน

ผู้คนที่นิยมสักเป็นเลขโรมันก็มีมาก แต่สำหรับบางคนที่ไม่ชอบสักแต่ชื่นชอบเลขโร มันเป็นการส่วนตัวอาจเลือกสลักไว้บนแหวน (แหวนภาษา อังกฤษ อ่านว่า Ring) และอาจเพิ่มลำดับตัวอักษรภาษา อังกฤษ อย่างเช่นสลักชื่อและตามด้วยตัวเลข เป็นต้น

อีกหนึ่งตัวเลขที่บางคนอาจสงสัยว่ามีลักษณะอย่างไร นั่นก็คือ ตัวเลขอียิปต์ ซึ่งสัญลักษณ์ตัวเลขอียิปต์จะไม่เหมือนกับสัญลักษณ์เลขโร มัน และที่สำคัญไม่ปรากฏอยู่ในแป้นพิมพ์ภาษาไทยและอังกฤษ ดังนั้นจะขอพูดถึงเพียงลักษณะโดยคร่าวๆ เพื่อให้เห็นภาพรวมเท่านั้น

เลขโรมน กฏการแปลงเลขโรมนพนฐาน แปลงเลขโรมน เลขโรมัน 2005

 • ลักษณะคล้ายกิ่งไม้ แทนจำนวน 1
 • ลักษณะคล้ายกระดูกส้นเท้า แทนจำนวน 10
 • ลักษณะคล้ายขดเชือก แทนจำนวน 100
 • ลักษณะคล้ายดอกบัว แทนจำนวน 1,000
 • ลักษณะคล้ายนิ้วชี้ แทนจำนวน 10,000
 • ลักษณะคล้ายปลา แทนจำนวน 100,000
 • ลักษณะคล้ายคนตกใจ แทนจำนวน 1,000,000
ลำดับเลขภาษาอังกฤษ
ลำดับเลข

เห็นได้ชัดว่าตัวเลขเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนเราเป็นอย่างมาก แม้กระทั่งอนูเล็กๆ อย่างอะตอมบุหรี่ไฟฟ้าที่ดีที่สุดคือ ตัวอะตอมจะมีขนาด 25 มิลลิเมตร จะช่วยส่งผลดีต่อการจ่ายไฟ ก็ยังมีเรื่องของตัวเลขเข้าไปเกี่ยวข้อง หรือไม่ว่าจะเป็นน้ำหนัก, ส่วนสูง, วันเกิด หรืออายุ ก็เกี่ยวข้องกับการนับเลขทั้งสิ้น ไม่ว่าจะนับ อังกฤษ ไทย หรือ โรมัน อย่าง 1 ล้านภาษา อังกฤษเขียนว่า One million หรือ XI คือ ตัวเลข 11 ในตัวเลขฮินดูอารบิกนั่นเอง

แต่ถ้าพูดถึงวันที่  1 – 100 จะอ่านแตกต่างจากการอ่านตัวเลขอารบิกทั่วไป ขอยกตัวอย่างสัก 3 ลำดับของวันที่ ดังต่อไปนี้

 • วันที่ 1 อ่านว่า First
 • วันที่ 25 อ่านว่า Twenty-fifth
 • วันที่ 31 อ่านว่า Thirty first เป็นต้น

สำหรับเลข 12 หลักที่ถือเป็นเลขประจำตัวของคนไทยนั่นหรือที่เรียกกันว่า เลขประจำตัวประชาชน ซึ่งประกอบไปด้วยเลขอาริบิก 12 หลักนั่นเอง แต่ถ้าพูดถึงเลขอารบิก 1 – 10 หรืออีกนัยนึงคือเลขอารบิก 10 หลัก นั่นก็คือเลขโทรศัพท์ที่มีประกอบไปด้วยเลข 10 ตัวนั่นเอง

สำหรับมือใหม่ของผู้ที่ยังไม่เคยเขียนตัวเลขมาก่อน แนะนำให้เริ่มจากเขียนบนแบบฝึกเขียนตามรอยประ หรือแบบฝึกเขียนตัวเลขไทย หมั่นเขียนและฝึกฝนอยู่เป็นประจำ หรือฝึกเขียนตัวเลขที่อยู่รอบตัว เช่น วันเกิด, เลขโทรศัพท์, หรือการเขียนบ้านเลขที่ รวมทั้งฝึกเขียนภาษาไทยควบคู่ไปด้วยก็ยิ่งดี

ขอยกตัวอย่าง การเขียนลำดับตัวเลขอังกฤษเพิ่มเติม ดังนี้

เลขโรมัน 1-1000000

 • ลำดับที่ 2  อ่านว่า Second
 • ลำดับที่ 3  อ่านว่า Third
 • ลำดับที่ 4  อ่านว่า Fourth
 • ลำดับที่ 5  อ่านว่า Fifth
 • ลำดับที่ 6  อ่านว่า Sixth
 • ลำดับที่ 7  อ่านว่า Seventh
 • ลำดับที่ 8  อ่านว่า Eighth
 • ลำดับที่ 9 อ่านว่า Ninth
 • ลำดับที่ 10  อ่านว่า Tenth
 • ลำดับที่ 11  อ่านว่า Eleventh
 • ลำดับที่ 12  อ่านว่า Twelfth
 • ลำดับที่ 13  อ่านว่า Thirteenth
 • ลำดับที่ 14  อ่านว่า Fourteenth
 • ลำดับที่ 15  อ่านว่า Fifteenth
 • ลำดับที่ 16 อ่านว่า Sixteenth
 • ลำดับที่ 17  อ่านว่า Seventeenth
 • ลำดับที่ 18  อ่านว่า Eighteenth
 • ลำดับที่ 19  อ่านว่า Nineteenth
 • ลำดับที่ 20  อ่านว่า Twentieth
 • ลำดับที่ 21  อ่านว่า Twenty-first
 • ลำดับที่ 22  อ่านว่า Twenty-second
 • ลำดับที่ 23  อ่านว่า Twenty-third
 • ลำดับที่ 24  อ่านว่า Twenty-fourth
 • ลำดับที่ 25  อ่านว่า Twenty-fifth
 • ลำดับที่ 30  อ่านว่า Thirtieth
 • ลำดับที่ 31  อ่านว่า Thirty-first
 • ลำดับที่ 100 อ่านว่า The one hundredth
 • ลำดับที่ 110  อ่านว่า The one hundred and tenth
 • ลำดับที่ 111 อ่านว่า The one hundred and eleventh
 • ลำดับที่ 120  อ่านว่า The one hundred and twentieth
 • ลำดับที่ 121 อ่านว่า The one hundred and twenty first
 • ลำดับที่ 130  อ่านว่า The one hundred and thirtieth
 • ลำดับที่ 131  อ่านว่า The one hundred and thirty first
 • ลำดับที่ 200 อ่านว่า The two hundredth
 • ลำดับที่ 1,000  อ่านว่า One thousandth
 • ลำดับที่ 10,000 อ่านว่า Ten thousandth
 • ลำดับที่ 100,000 อ่านว่า One hundred thousandth
 • ลำดับที่ 1,000,000 อ่านว่า One millionth

คำค้น:1 – 100 1 100 04 1-2000 0-1000 0-100iv คือ m5 v xxv 20200 iv คือ4vi x xv 10 2021ฟอนต์ 1-1000m 4xix xxv รอยสัก xiii iv 3 ม.12579 5รอยสักวันเดือนปีเกิด xxvi m คือ 1 -1000000 1-20g1- 100vii xvi l 5iii 10 m เท่ากับ ivลายสัก