รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี

รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี

รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี

รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี

การแจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่จะตรวจสอบงบการเงินในครั้งแรก ต้องทำอย่างไร

แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่ตรวจสอบงบการเงินครั้งแรก

ยื่นแบบ บภ.07 ไม่มีการเซ็นต์งบ ต่อมาต้องการเปลี่ยนแปลงจะต้องยื่นแบบ บภ.08 อย่างไร

แจ้งแบบ บภ.08 ก่อนวันที่ลงลายมือชื่อรับรองการตรวจสอบและรับรองบัญชี

พี่สาวเป็นผู้ทำบัญชี และน้องสาวเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร เซ็นต์รับรองงบของพี่สาว ทำได้หรือไม่

น้องสาวเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร เซ็นต์รับรองงบของพี่สาวที่เป็นผู้ทำบัญชี

รับงานตรวจสอบห้างหุ้นส่วนจำนวน 10 งบจากสำนักงานบัญชี และจะเซ็นต์งบของสำนักงานบัญชีซึ่ง เป็นห้างหุ้นส

ผู้สอบบัญชีภาษีอากรไม่ควรรับรองงบการเงินในกิจการที่ตนขาดความเป็นอิสระ