M จะปิดกิจการในวันที่ 1 มิถุนายน 2549 โดยพนักงานจะได้รับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน และเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จึงขอทราบว่า กรณีพนักงานอายุระหว่าง 58 - 59 ปี มีอายุงานเกินกว่า 20 ปี และเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาแล้ว 15 ปี ไม่สามารถทำงานจนครบเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์ของ M ได้ เนื่องจาก M ปิดกิจการและปิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานดังกล่าว จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้ที่พนักงานได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อออกจากงานเพราะเกษียณอายุ โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์หรือไม่

เงินที่ได้รับจากการเลิกจ้าง กรณีปิดกิจการและปิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ตัวอย่างการคำนวณเงินเพิ่ม กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.51 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มก่อน 1 มกราคม 2551 ขาดไปเกินร้อยละ 25

ตัวอย่างการคำนวณเงินเพิ่ม กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.51 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มก่อน 1 มกราคม 2551 ขาดไปเกินร้อยละ 25

บริษัทยื่นแบบ ภ.พ.30 เดือนภาษีกุมภาพันธ์ 2552 ฉบับเพิ่มเติม ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 โดยได้ยื่นแบบฯ ฉบับปกติ ไว้ภายในกำหนดเวลา วันที่ 16 มีนาคม 2552 วันทำการถัดไปจากวันที่ 15 มีนาคม 2552 ซึ่งตรงกับวันหยุด อยากทราบว่า บริษัทสามารถทดวันในการคำนวณเงินเพิ่ม โดยเริ่มนับวันคำนวณเงินเพิ่มเดือนแรกเมื่อพ้นกำหนดเวลาตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2552 และเริ่มนับเดือนที่สองตั้งแต่พ้นกำหนดเวลายื่นแบบฯ กรณีวันสุดท้ายตรงกับวันหยุดในวันที่ 21 เมษายน 2552 ไปจนชนวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 ถูกต้องหรือไม่ หากบริษัทยื่นแบบฯ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 จะเสียเงินเพิ่มอย่างไรบ้าง

การคำนวณเงินเพิ่ม กรณียื่นแบบ ภ.พ.30 ฉบับเพิ่มเติม และวันสุดท้ายของการยื่นแบบฯ ฉบับปกติ ตรงกับวันหยุด

นาย ก ประกอบกิจการเป็นผู้ขายส่งบุหรี่ (ป.1) ของโรงงานยาสูบ นาย ข ประกอบกิจการเป็นผู้ขายส่งช่วงบุหรี่ (ป.2) ของโรงงานยาสูบ นาย ค ประกอบกิจการเป็นผู้ขายปลีกบุหรี่ (ป.3) ของโรงงานยาสูบ มีเงินได้พึงประเมินจากการขายบุหรี่ในปีภาษี 2555 เมื่อถึงกำหนดยื่นรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.94 และ ภ.ง.ด.90) นาย ก ข ค ต้องนำเงินได้พึงประเมินจากการขายบุหรี่ครึ่งปีและทั้งปี มารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในปีภาษี 2555 หรือไม่

กรณีบุคคลธรรมดาที่เป็น ผู้ขายส่ง ( ป.1) ผู้ขายส่งช่วง (ป.2) หรือผู้ขายปลีก (ป.3) มี เงินได้พึงประเมินจากการขายสินค้ายาสูบอย่างเดียว จะได้รับยกเว้นภา

นาย ก. มีเงินได้จากเงินปันผลทั้งที่ได้รับเครดิตภาษี และไม่ได้รับเครดิตภาษี ในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 สำหรับปีภาษี 2550 นาย ก. นำเงินปันผลที่ได้รับเครดิตภาษีมารวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่น ตามหนังสือตอบข้อหารือที่ กค 0706/4507 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2547 ต่อมา กรมสรรพากรมีมติคณะกรรมการพิจารณาปัญหากฎหมายและอุทธรณ์หรือคำร้อง (กพอ.) ครั้งที่ 4/2550 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2550 และหนังสือตอบข้อหารือที่ กค 0702/931 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2551 หากผู้มีเงินได้เลือกที่จะนำเงินปันผลมารวมคำนวณกับเงินได้อื่น ผู้มีเงินได้จะต้องนำเงินปันผลที่ได้รับในปีภาษีจากผู้จ่ายเงินปันผลทุกรายมารวมคำนวณภาษี ซึ่งรวมถึงเงินปันผลที่ไม่ได้รับเครดิตภาษีด้วย นาย ก. จะต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 สำหรับปีภาษี 2550 เพิ่มเติม เพื่อนำเงินปันผลที่ไม่ได้รับเครดิตภาษีมารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยหรือไม่

การนำเงินปันผลทั้งที่ได้รับและไม่ได้รับเครดิตภาษีมารวมกับคำนวณกับเงินได้อื่นตามมติ กพอ. ครั้งที่ 4/2550

บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 467) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป ในขณะเดียวกัน บริษัทก็มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 460) ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2551 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 หากบริษัทเลือกใช้สิทธิตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 460) ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2551จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 แล้ว จึงใช้สิทธิตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 467) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 การใช้สิทธิดังกล่าว บริษัทมีสิทธิตามกฎหมาย ถูกต้องหรือไม่

ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 460) และ (ฉบับที่ 467)

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี