บริษัทมีสถานะเดิมเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ได้จดทะเบียนแปรสภาพจากห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัดตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 บริษัทมีหน้าที่และความรับผิดในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ อย่างไร

          1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล                (1) การที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัดตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรดาทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ และความรับผิดของห้างหุ้นส่วนจำกัดเดิมย่อมเป็นของบริษัทจำกัดทั้งหมด เสมือนเป็นบุคคลเดิมที่จะดำเนินกิจการต่อไป จึงไม่ต้องขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรใหม่  และการแปรสภาพดังกล่าวมิได้ก่อให้เกิดรายได้ที่จะต้องนำมารวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร                (2) เมื่อบริษัทได้แปรสภาพจากห้างหุ้นส่วนจำกัดในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี บริษัทต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ในนามบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีนั้น           2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม               (1) บริษัทต้องยื่นแบบ ภ.พ.09 เพื่อแจ้งเปลี่ยนแปลงจากห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด ตามมาตรา 85/6 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2(4) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 65)               (2)  การแปรสภาพดังกล่าว  ไม่เข้าลักษณะเป็นการขาย ตามมาตรา 77/1(8) แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่มีภาระที่จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม            3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ               การยื่นคำขอเปลี่ยนชื่อจากห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัดต่อเจ้าพนักงานที่ดิน เพื่อให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อในทางทะเบียน หรือขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใดๆ ในอสังหาริมทรัพย์  ไม่เข้าลักษณะเป็นการขาย ตามมาตรา 91/1(4) แห่งประมวลรัษฎากร  จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร
สูตรทางบัญชี คำนวณหา หนี้สิน ผู้ทำบัญชี กับ วุฒิปริญญาตรีต่ำกว่าอนุปร