การยกเลิก สัญญาจ้างแรงงาน

สัญญาจ้างแรงงานระงับไปด้วยสาเหตุต่างๆ ดังนี้ 1. เมื่อคู่สัญญาตกลงเลิกสัญญา หรือคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญา 2. นายจ้างตายในกรณีที่สาระสำคัญของสัญญาอยู่ที่นายจ้าง 3. ลูกจ้างตาย 4. สัญญาจ้างแรงงานระงับเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง
มูลนิธิ/สมาคม ที่มิใช่องค์การสาธารณกุศล วิธีการและแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตที่น