เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน (หสม.) กรณีจ่ายค่าจ้างทำของให้บุคคลธรรมดา ผู้จ่ายมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

          การจ้างทำของถือเป็นเงินได้ ตาม มาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อห้างฯ จ่ายค่าจ้างทำของให้บุคคลธรรมดาในประเทศ ให้หักภาษี ณ ที่จ่าย ตาม มาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร และ คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.96/2543ฯ ดังนี้           1. ให้คำนวณหาเงินได้พึงประเมินเสมือนว่าได้จ่ายทั้งปี โดยนำเงินได้พึงประเมินที่จ่ายคูณด้วยจำนวนคราวที่ต้องจ่าย (ต่อปี)               (1)  จ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน  ให้คูณด้วย  12               (2)  จ่ายค่าจ้างเดือนละ 2 ครั้ง  ให้คูณด้วย  24               (3)  จ่ายค่าจ้างเป็นรายสัปดาห์  ให้คูณด้วย  52           2. นำเงินได้พึงประเมินที่เสมือนว่าได้จ่ายทั้งปีตาม 1  มาคำนวณหักค่าใช้จ่าย ตาม มาตรา 42 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร  (แก้ไขเพิ่มเติมโดย มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ.2560 ใช้สำหรับปีภาษี 2560 เป็นต้นไป) หักค่าลดหย่อน ตาม มาตรา 47 แห่งประมวลรัษฎากร   และคำนวณภาษีตามเกณฑ์ ตาม มาตรา 48(1) แห่งประมวลรัษฎากร                            3. นำเงินภาษีที่คำนวณได้ ตาม 2  หารด้วยจำนวนคราวที่ต้องจ่ายต่อปี จะได้จำนวนเงินภาษีที่ต้องหัก ณ ที่จ่าย ไว้ในคราวที่จ่ายเงินนั้น (หากหารแล้วไม่ลงตัว เหลือเศษเท่าใดให้เพิ่มจำนวนเงินที่เหลือเศษเข้ากับเงินภาษีที่ต้องหักไว้ครั้งสุดท้ายในปีนั้น)​
บุคคลธรรมดามีเงินได้จากดอกเบี้ยรับและเงิ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของสำนักงานผู้