บริษัทได้รับใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินสำหรับค่าที่พักของรีสอร์ท ซึ่งมียอดขายแต่ไม่มียอดภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่

          กิจการรีสอร์ทเป็นกิจการที่มีการให้บริการในลักษณะทำนองเดียวกันกับโรงแรม  ถือเป็นการให้บริการ ตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร  โดยความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 78/1 แห่งประมวลรัษฎากร  และออกใบกำกับภาษี โดยจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณได้แยกออกจากมูลค่าของบริการทั้งหมดให้ชัดเจน ตามมาตรา 86/4(6) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อมูลทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน ขั้นตอนของ การคำนวณภ.ง.ด.51