เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

หากร้านค้าย่อยที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณห้องผู้โดยสารขาออก ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ทำการเคลื่อนย้ายเครื่องบันทึกการเก็บเงิน โดยเครื่องหมายแสดงเลขรหัสประจำเครื่อง (แถบสติ๊กเกอร์) ที่ติดอยู่ที่เครื่องบันทึกการเก็บเงินสูญหายด้วย จะต้องดำเนินการอย่างไร

          ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งประกอบกิจการค้าปลีกที่มีสถานประกอบการซึ่งเป็นหน่วยขายที่มีลักษณะเป็นร้านค้าย่อยตั้งอยู่ภายในบริเวณห้องผู้โดยสารขาออก ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ซึ่งได้รับอนุมัติให้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 0  และได้รับอนุมัติให้ใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตาม ประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 73) แล้ว           1. กรณีที่มีการเคลื่อนย้าย การจำหน่าย การทำลาย การระงับการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน ทั้งนี้  การเคลื่อนย้ายไม่ว่าจะเป็นภายในสถานประกอบการซึ่งเป็นหน่วยขายที่มีลักษณะเป็นร้านค้าย่อย หรือออกจากสถานประกอบการซึ่งเป็นหน่วยขายที่มีลักษณะเป็นร้านค้าย่อย  ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องแจ้งให้สรรพากรพื้นที่ในเขตท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ทราบ  หรือกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนที่มีสถานประกอบการหลายแห่งให้แจ้งต่อสรรพากรพื้นที่ในเขตท้องที่ที่สถานประกอบการที่เป็นสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ และกรณีผู้ประกอบการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ ให้แจ้งต่อผู้อำนวยการกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ ภายใน 7 วัน ก่อนวันเคลื่อนย้าย จำหน่าย ทำลาย หรือระงับ  เว้นแต่กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยก็ให้แจ้งภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ตาม ข้อ 3 (10) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 73) โดยแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินที่เคยได้รับอนุมัติ ( ภ.พ.06.1 )          2. กรณีเครื่องหมายแสดงเลขรหัสประจำตัวเครื่อง ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องยินยอมให้เจ้าพนักงานสรรพากรเข้าไปติดบนเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ หรือในกรณีที่อธิบดีกรมสรรพากรมอบให้ติดเอง ต้องติดให้เสร็จเรียบร้อยภายใน 3 วันนับจากวันที่ได้รับเครื่องหมายดังกล่าวนั้น ซึ่งกรณีที่มีสถานประกอบการหลายแห่งให้ยื่นคำร้องขอรับเครื่องหมายแสดงเลขรหัสประจำเครื่องจากสรรพากรพื้นที่ในเขตท้องที่ที่สถานประกอบการที่เป็นสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ และกรณีผู้ประกอบการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ ให้ยื่นคำร้องขอรับจากผู้อำนวยการกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่           ดังนั้น  หากเครื่องหมายแสดงเลขรหัสประจำเครื่องที่ติดบนเครื่องบันทึกการเก็บเงินสูญหาย ถูกเคลื่อนย้าย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ให้ระงับการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินดังกล่าว และให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนยื่นคำร้องขอรับเครื่องหมายแสดงเลขรหัสประจำเครื่องจากสรรพากรพื้นที่ในเขตท้องที่ที่สถานประกอบการซึ่งเป็นหน่วยขายที่มีลักษณะเป็นร้านค้าย่อยตั้งอยู่ทันที ตาม ข้อ 3 (7) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 73)           หากผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน ตาม มาตรา 86/6 วรรคหก แห่งประมวลรัษฎากร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม มาตรา 90/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร
บุตรผู้เยาว์มีเงินได้จากดอกเบี้ยพันธบัตร สำนักงานบัญชี ปราจีนบุรี