เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทให้บริษัทในเครือสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศมาขายให้ตน โดยบริษัทจะโอนเงินล่วงหน้าเกินมูลค่าสินค้าที่ได้รับ เมื่อหักกลบลบหนี้กับสินค้าที่รับแล้วยังมีเงินเหลืออยู่แต่ละรอบบัญชีๆ เป็นการให้กู้ยืมหรือไม่

          เงินที่บริษัทจ่ายไม่ใช่ค่าซื้อสินค้าล่วงหน้า แต่เป็นเงินทดรองจ่ายเข้าลักษณะเป็นการให้กู้ยืมโดยไม่มีเหตุอันสมควร ตามมาตรา 65 ทวิ(4) แห่งประมวลรัษฎากร
การเลือกสังกัดในการสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพ ในกรณีที่มีผู้ร่วมกู้ 3 คนในการกู้ยืมเพื