แบบฟอร์มยินยอมให้ใช้สถานประกอบการ แบบฟอร์มยินยอมให้ใช้สถานที่

ขอตัวอย่าง แบบฟอร์มยินยอมให้ใช้สถานประกอบการ แบบฟอร์มยินยอมให้ใช้สถานที่ขอบคุณครับ :o
ตอบ: หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบการค้า เขียนที่ วันที่ โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า ขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ในอาคาร/สถานที่/บ้าน เลขที่ หมู่ที ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด .ยินยอมให้ ใช้อาคาร/สถานที่/บ้าน เลขที่ดังกล่าว ข้างต้นเป็นสถานประกอบการค้าได้ และปัจจุบันข้าพเจ้ามีภูมิลำเนาอยู่ที่เลขที่ หมู่ที่ ซอย ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด . เพื่อเป็นหลักฐานจึงขอลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ลงชื่อ.......................................เจ้าของอาคาร/สถานที่/บ้าน ( ) ลงชื่อ.......................................พยาน ( ) ลงชื่อ.......................................พยาน ( )
บริษัทเป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์นั่ง กรณีรถ เลือกกางเกงยีนส์ยังไงให้สวยเท่