แบบ สบช.3 ที่ยื่นต่างจังหวัดต้องเป็นสีเหลืองหรือไม่

แบบ สบช.3 ที่ยื่นต่างจังหวัดต้องเป็นสีเหลืองหรือไม่?
ตอบ: ไม่จำเป็นต้องใช้สีเหลือง สามารถถ่ายเอกสาร หรือจัดทำขึ้นเองเพื่อใช้ในการยื่นได้ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
ตอบ: ไม่จำเป็นต้องใช้สีเหลือง สามารถถ่ายเอกสาร หรือจัดทำขึ้นเองเพื่อใช้ในการยื่นได้ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้ บริษัทได้รับการสนับสนุนด้านการเงินในรูปแ