เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยมีสวัสดิการเหมือนข้าราชการและได้รับบำเหน็จดำรงชีพ ผู้มีเงินได้ดังกล่าวมีสิทธิเลือกเสียภาษีโดยไม่ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีกับเงินได้อย่างอื่นได้หรือไม่

          บำเหน็จดำรงชีพของสภากาชาดไทย ไม่ถือเป็นบำเหน็จดำรงชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการและกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ จึงไม่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตามข้อ 2(64) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) และเนื่องจากบำเหน็จดำรงชีพดังกล่าวไม่เข้าลักษณะเป็นเงินได้ที่คำนวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการเช่นเดียวกับวิธีการคำนวณบำเหน็จตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ แต่เป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็นเงินที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานที่มีวิธีการคำนวณแตกต่างไปจากวิธีการคำนวณบำเหน็จ ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ผู้มีเงินได้พึงประเมินดังกล่าวจึงมีสิทธิเลือกเสียภาษีโดยไม่ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีกับเงินได้อย่างอื่น ตามมาตรา 48(5) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ ประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 45)
บุคคลธรรมดาได้รับรางวัลและถูกหัก ณ ที่จ่ ย่างอาหารอย่างไรให้ห่างไกลจากการเป็นมะเร