เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และได้รับสิทธิประโยชน์ลดหย่อนอัตราภาษีเงินได้ลงเหลือกึ่งหนึ่ง หากบริษัทมีกำไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม บริษัทสามารถนำผลขาดทุนที่เกิดจากกิจการที่เสียภาษีในอัตราปกติมาหักในการคำนวณกำไรสุทธิของกิจการได้หรือไม่ และหากหักผลขาดทุนดังกล่าวแล้วบริษัทยังมีกำไรสุทธิเหลืออยู่บริษัทต้องเสียภาษีในอัตราใด บริษัทมีหน้าที่เสียภาษีจากกำไรสุทธิคงเหลือหรือไม่

          บริษัทสามารถนำผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากกิจการซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราปกติ (อัตราร้อยละ 25 หรืออัตราร้อยละ 30 ตามแต่กรณี) มาหักในการคำนวณกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับลดหย่อนอัตราภาษีได้ตามนัยของ มาตรา 65 ตรี(12) แห่งประมวลรัษฎากร และเมื่อหักผลขาดทุนดังกล่าวแล้ว บริษัทยังมีกำไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนเหลืออยู่ บริษัทมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิคงเหลือในอัตรากึ่งหนึ่งตามเงื่อนไขที่ปรากฏในบัตรส่งเสริม ทั้งนี้ ตามข้อ 3 ของประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และได้รับสิทธิประโยชน์ลดหย่อนอัตราภาษีเงินได้ลงเหลือกึ่งหนึ่ง หากบริษัทมีกำไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม บริษัทสามารถนำผลขาดทุนที่เกิดจากกิจการที่เสียภาษีในอัตราปกติมาหักในการคำนวณกำไรสุทธิของกิจการได้หรือไม่ และหากหักผลขาดทุนดังกล่าวแล้วบริษัทยังมีกำไรสุทธิเหลืออยู่บริษัทต้องเสียภาษีในอัตราใด บริษัทมีหน้าที่เสียภาษีจากกำไรสุทธิคงเหลือหรือไม่
เทคนิคการจัดกระเป๋าเพื่อไปท่องเที่ยว ประกอบกิจการขนส่งโดยการรับจ้างโดยสารไม่ป