เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ทำการวิจัย การบริหารทางวิชาการแก่สังคม โดยไม่แสวงหากำไร ซึ่งในการบริการวิจัยและการบริการทางวิชาการให้แก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน ได้กระทำบนพื้นฐานของความช่วยเหลือและแบ่งปันประสบการณ์ ในการดำเนินการวิจัยดังกล่าว เมื่อผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าดำเนินการให้กับมหาวิทยาลัย ผู้ว่าจ้างจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม่

         มหาวิทยาลัย มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ไม่เข้าลักษณะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตาม มาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร เมื่อผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าบริการทำวิจัยและให้คำปรึกษา จึงไม่อยู่ในบังคับต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย แต่อย่างใด
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ทำการวิจัย การบริหารทางวิชาการแก่สังคม โดยไม่แสวงหากำไร ซึ่งในการบริการวิจัยและการบริการทางวิชาการให้แก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน ได้กระทำบนพื้นฐานของความช่วยเหลือและแบ่งปันประสบการณ์ ในการดำเนินการวิจัยดังกล่าว เมื่อผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าดำเนินการให้กับมหาวิทยาลัย ผู้ว่าจ้างจะต้องหักภาษี ที่จ่าย หรือไม่
วิธีการสร้างความสดใสให้กับชีวิตในแต่ละวั ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้บ