เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทยื่นแบบ ภ.พ.30 เดือนภาษีกุมภาพันธ์ 2552 ฉบับปกติ เกินกำหนดเวลาในวันที่ 20 เมษายน 2552 ต้องเสียเงินเพิ่มกี่เดือน เนื่องจากวันครบกำหนดเวลายื่นแบบฯ สำหรับเดือนภาษีกุมภาพันธ์ วันที่ 15 มีนาคม 2552 ตรงกับวันหยุด จึงเป็นวันที่ 16 มีนาคม 2552

          การยื่นแบบ ภ.พ.30  ต้องยื่นแบบฯ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ตามมาตรา 83 แห่งประมวลรัษฎากร  กรณีบริษัทยื่นแบบ ภ.พ.30 เกินกำหนดเวลา โดยมีเงินภาษีต้องชำระนั้น  ต้องเสียเงินเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระหรือนำส่งโดยไม่รวมเบี้ยปรับ ตามมาตรา 89/1 แห่งประมวลรัษฎากร  และการคำนวณเงินเพิ่ม ให้เริ่มนับเมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นแบบฯ หรือนำส่งภาษี จนถึงวันชำระภาษีหรือนำส่งภาษี แต่เงินเพิ่มที่คำนวณได้มิให้เกินจำนวนภาษีที่ต้องชำระหรือนำส่ง              กรณีบริษัทยื่นแบบ ภ.พ.30 เดือนภาษีกุมภาพันธ์ 2552 ต้องยื่นแบบฯ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2552  ตรงกับวันหยุดทำการของทางราชการ  จึงถือวันที่ 16 มีนาคม 2552 ซึ่งเป็นวันเริ่มทำการใหม่ต่อจากวันหยุดทำการนั้นเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลา ตามมาตรา 193/8 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับข้อ 4 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.117/2545ฯ จึงนับเดือนคำนวณเงินเพิ่มโดยเริ่มนับตั้งแต่เมื่อพ้นกำหนดเวลาการยื่นแบบฯ วันที่ 17 มีนาคม 2552  ดังนี้            ยื่นแบบฯ วันที่ 20 เมษายน 2552 นับเดือนคำนวณเงินเพิ่มได้ 1 เดือน  หากยื่นแบบฯ วันที่ 21 เมษายน 2552  นับเดือนคำนวณเงินเพิ่มได้ 2 เดือน           * หมายเหตุ สำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศให้วันที่ 16 - 17 เมษายน 2552 เป็นวันหยุดราชการ และวันที่ 18 - 19 เมษายน 2552 เป็นวันเสาร์ - อาทิตย์​
ความสำคัญของการบัญชี บริษัทหยุดประกอบกิจการ และถูกเพิกถอนทะเบ