เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ไม่ได้นำตราสารที่ให้ชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากรไปปิดอากรภายในกำหนด แต่ได้ยื่นตราสารนั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อขอเสียอากรภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ 22 ของเดือนเดียวกัน หรือวันที่ 7 ของเดือนถัดไปแล้ว ต้องรับผิดเงินเพิ่มหรือไม่

          เมื่อผู้มีหน้าที่เสียอากรได้ยื่นตราสารนั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อขอเสียอากรภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ 22 ของเดือนเดียวกัน หรือวันที่ 7 ของเดือนถัดไป (นับวันรุ่งขึ้นเป็นวันแรก คือ วันที่ 23 ของเดือนเดียวกัน หรือวันที่ 8 ของเดือนถัดไป) ตามมาตรา 193/3 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้มีหน้าที่เสียอากรมีหน้าที่เสียอากรตามอัตราในบัญชีอัตราอากรแสตมป์ โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มอากร และให้ถือว่าเป็นตราสารที่ปิดแสตมป์บริบูรณ์แล้ว ตามมาตรา 113(1) และ มาตรา 117 แห่งประมวลรัษฎากร
ไปท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์ ดินแดนแห่งสวนทิ พื้นที่ภายในบ้านนั้นค่อนข้างมีจำกัด