เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทว่าจ้างบริษัทแห่งหนึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ให้คำปรึกษาในการทำนิติกรรมสัญญา และด้านคดีความที่มีการฟ้องร้อง และถูกฟ้องร้อง ตลอดจนให้คำปรึกษาเรื่องข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ โดยจ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 1 ครั้ง ในจำนวนที่เท่ากันทุกครั้ง มีภาระภาษีอย่างไร

          กรณีนิติบุคคลมีรายได้ค่าที่ปรึกษากฎหมาย มีภาระภาษี ดังนี้           1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล               ให้รับรู้รายได้ตามเกณฑ์สิทธิ ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ ข้อ 2 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.1/2528ฯ           2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม               การให้บริการตั้งแต่ติดตาม ทวงหนี้ เร่งรัดหนี้ ฟ้องคดี และบังคับคดี สำหรับงานที่ทนายความได้ทำการว่าความหรือว่าต่างแก้คดีในศาลเท่านั้น ถือว่าเป็นการว่าความ ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ฌ) แห่งประมวลรัษฎากร  ส่วนรายรับค่าที่ปรึกษากฎหมายในกรณีอื่น ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร ตามความรับผิดในการเสียภาษีเกิดขึ้น ตามมาตรา 78/1 แห่งประมวลรัษฎากร           3. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย               การที่ค่าที่ปรึกษากฎหมายดังกล่าว เป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(6) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทจ่ายเงินได้ให้แก่ผู้รับซึ่งเป็นนิติบุคคลเฉพาะที่เป็นผู้มีภูมิลำเนาในไทยหรืออยู่ในไทย มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3 ตามข้อ 7(1) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ    
บริษัทเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่ การศึกษาของต่างๆประเทศ