เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทเป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ประกอบกิจการผลิต ซื้อขายเครื่องจักร และอะไหล่เครื่องจักร รวมทั้งให้บริการติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องจักร บริษัทนำเข้าเครื่องจักรเพื่อขายจากบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น ต่อมา นำเครื่องจักรดังกล่าว ใช้ในการประกอบกิจการ โดยใช้เป็นเครื่องจักรตัวอย่างให้ลูกค้าทดสอบการทำงานของเครื่อง โดยบริษัทโอนเครื่องจักรดังกล่าว เป็นสินทรัพย์ถาวร และคิดค่าเสื่อมราคา ในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี บริษัทมีภาระภาษีอย่างไร

        1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม             บริษัทนำสินค้าไปใช้เพื่อการประกอบกิจการของตนเอง โดยใช้เป็นสินค้าตัวอย่าง ไม่ถือเป็นการขายสินค้า บริษัทจึงไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/1(8)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 1) ขณะเดียวกันภาษีซื้อจากการนำเข้าเครื่องจักรดังกล่าว สามารถถือเป็นภาษีซื้อได้ ไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 82/5 (3) แห่งประมวลรัษฎากร         2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล               เครื่องจักรดังกล่าว ถือเป็นทรัพย์สินที่มีลักษณะเป็นการลงทุน ต้องห้ามนำไปหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ ตามมาตรา 65 ตรี(5) แห่งประมวลรัษฎากร แต่ให้คำนวณหักค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินในการคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิได้ ตามมาตรา 65 ทวิ(2) แห่งประมวลรัษฎากร และพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 145)  ตั้งแต่วันที่บริษัทนำเครื่องจักรดังกล่าว มาเป็นสินค้าตัวอย่าง (วันที่ตัดบัญชีออกจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ) และคำนวณค่าเสื่อมราคาไม่เกินอัตราร้อยละที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับดังกล่าว ​
บริษัทเป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ประกอบกิจการผลิต ซื้อขายเครื่องจักร และอะไหล่เครื่องจักร รวมทั้งให้บริการติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องจักร บริษัทนำเข้าเครื่องจักรเพื่อขายจากบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น ต่อมา นำเครื่องจักรดังกล่าว ใช้ในการประกอบกิจการ โดยใช้เป็นเครื่องจักรตัวอย่างให้ลูกค้าทดสอบการทำงานของเครื่อง โดยบริษัทโอนเครื่องจักรดังกล่าว เป็นสินทรัพย์ถาวร และคิดค่าเสื่อมราคา ในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี บริษัทมีภาระภาษีอย่างไร
เที่ยวช่วงเทศกาลยังไงให้สนุกที่สุด การนำเงินสำรองตามกฎหมายมาเฉลี่ยค่าหุ้นกร