หน้าที่ของพนักงานบัญชี มีข้อกำหนดอย่างไรบ้างค่ะ

หน้าที่ของพนักงานบัญชี มีข้อกำหนดอย่างไรบ้างค่ะ.
ตอบ: 1. การตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินบำรุงการศึกษา 2. การบันทึกใบสำคัญการลงบัญชีของเงินบำรุงการศึกษาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านรับ,ด้านจ่าย และด้านทั่วไป 3. การบันทึกใบสำคัญการลงบัญชีของเงินงบประมาณทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านรับ,ด้านจ่าย และด้านทั่วไป 4. สมุดรายวันทั่วไป 5. จัดทำบัญชีย่อยต่าง ๆ สมุดเงินฝากธนาคาร – ในงบประมาณ เงินฝากกระแสรายวัน – เงินงบประมาณ เงินฝากกระแสรายวัน – เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เงินฝากออมทรัพย์ – เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมุดเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ เงินฝากกระแสรายวัน – เงินบำรุงการศึกษา เงินฝากกระแสรายวัน – เงินบำรุงการศึกษา บัญชีย่อยลูกหนึ้ เงินนอกงบประมาณ - เงินบำรุงการศึกษา ใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ 6. สมุดบัญชีแยกรายประเภททั่วไป - สมุดเงินฝากธนาคาร - ทะเบียนคุมเลขที่ใบสำคัญการลงบัญชี - ทะเบียนคุมยอดลูกหนี้เงินนอกประมาณ – เงินบำรุงการศึกษา - ทะเบียนคุมยอดใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ – เงินบำรุงการศึกษา - ทะเบียนคุมยอดเงินทดรองราชการรับจากคลัง - ทะเบียนคุมยอดเจ้าหนี้ - ทะเบียนคุมยอดทุน - ทะเบียนคุมยอดรายได้เงินนอกประมาณ - เงินบำรุงการศึกษา - ทะเบียนคุมยอดภาษีหักส่งล่วงหน้า - ทะเบียนคุมยอดค่าปรับหักส่งล่วงหน้า - ทะเบียนคุมยอดลูกหนี้เงินยืมราชการ - ทะเบียนคุมยอดรายได้ระหว่างกัน - ทะเบียนคุมยอดค่าใช้จ่ายระหว่างกัน - ทะเบียนคุมยอดค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - ทะเบียนคุมยอดรายได้จากงบประมาณค้างรับ - ทะเบียนคุมยอดค่าใช้จ่ายตามแผนงาน งานและโครงการ – มีปัจจุบัน - ทะเบียนคุมยอดรายได้สูงกว่า(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่าย - ทะเบียนคุมยอดรายได้สูงกว่า(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่าย 7. จัดทำงบทดลอง 8. กระดาษทำการ 9. จัดทำรายการประจำเดือน 10. จัดทำรายงานประจำเดือน 11. จัดทำรายงานการรับ – จ่ายเงินบำรุงการศึกษาประจำเดือน 12. รายการปรับปรุง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 13. จักทำรายการประจำปี 14. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ลืมยื่น ใบลดหนี้ ของแต่งบ้าน เลือกให้ดี ก่อนที่โชคร้ายจะม