เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทมีสำนักงานใหญ่ในอิสราเอล แต่งตั้งนาย ม. เป็นผู้จัดการสำนักงานผู้แทนในไทย มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในไทย และรายงานให้สำนักงานใหญ่ทราบ นาย ม. จะเดินทางเข้ามาในไทยเป็นครั้งคราวช่วงสั้นๆ เพียง 19 วันในปีที่ผ่านมา โดยได้รับค่าตอบแทนจากสำนักงานใหญ่และเสียภาษีที่อิสราเอล จะต้องนำเงินได้ดังกล่าวมาเสียภาษีในไทยอีกหรือไม่ หรือได้รับยกเว้นตามอนุสัญญาภาษีซ้อน

          ค่าตอบแทนดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นเงินได้เนื่องจากหน้าที่งานหรือกิจการที่ทำในไทย มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในไทย ตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร แต่หากนาย ม. อยู่ในไทยชั่วระยะเวลาหนึ่ง หรือหลายระยะเวลารวมกันไม่เกิน 183 วัน ในรอบระยะเวลา 12 เดือนใดๆ โดยที่ค่าตอบแทนนั้นจ่ายโดยนายจ้างซึ่งมิได้มีถิ่นที่อยู่ในไทย และค่าตอบแทนดังกล่าวมิได้ตกเป็นภาระของสำนักงานผู้แทนในไทย จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในไทย ตามข้อ 15 แห่งอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างไทยกับอิสราเอล ประกอบกับ มาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฏีกาฯ (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2505 และไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร            หมายเหตุ : ตั้งแต่ปีภาษี 2560 เป็นต้นไป การยื่นแบบตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร ให้เป็นไปตามที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ.2560
บริษัทมีสำนักงานใหญ่ในอิสราเอล แต่งตั้งนาย ม. เป็นผู้จัดการสำนักงานผู้แทนในไทย มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในไทย และรายงานให้สำนักงานใหญ่ทราบ นาย ม. จะเดินทางเข้ามาในไทยเป็นครั้งคราวช่วงสั้นๆ เพียง 19 วันในปีที่ผ่านมา โดยได้รับค่าตอบแทนจากสำนักงานใหญ่และเสียภาษีที่อิสราเอล จะต้องนำเงินได้ดังกล่าวมาเสียภาษีในไทยอีกหรือไม่ หรือได้รับยกเว้นตามอนุสัญญาภาษีซ้อน
ผู้ประกอบการบ้านเช่ากู้เงินจากธนาคารก่อส พุทธธรรมสถานพระธาตุผาซ่อนแก้ว