บริษัทเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้รับคำสั่งซื้อสินค้าจากสิงคโปร์ แต่ให้ส่งสินค้าในเขต EPZ จะได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 หรือไม่

          การส่งสินค้าเข้าไปในเขต EPZ ถือเป็นการส่งออก ตามมาตรา 77/1(14) แห่งประมวลรัษฎากร จึงได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0
แหล่งข้อมูล >> รับทำบัญชี.com
ประกอบกิจการจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่แปรรูปเป การขอคืนภาษี