เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทมีข้อกำหนดในการเข้าทำงานให้พนักงานต้องมีหนังสือค้ำประกันจากธนาคาร หรือนำเงินสดมาฝากค้ำประกันการทำงานกับบริษัทตามจำนวนเงินที่กำหนด และได้นำเงินดังกล่าวไปซื้อสลากออมสินหรือสลาก ธ.ก.ส. โดยซื้อในนามของบริษัท และแยกสลากของพนักงานแต่ละคน เมื่อสลากของพนักงานแต่ละคนถูกรางวัล บริษัทจะนำเงินรางวัลนั้นมาจ่ายคืนให้กับพนักงานที่ถูกรางวัลทั้งจำนวน บริษัทต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม่ และเงินรางวัลที่จ่ายคืนให้พนักงานต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม่

          1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล               บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสลาก ตามมาตรา 453 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อบริษัทถูกรางวัลจากสลากต้องนำรายได้ที่ได้รับไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร โดยต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 ตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และบริษัทมีสิทธินำเงินรางวัลที่จ่ายให้พนักงาน มาถือเป็นค่าใช้จ่ายได้ไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร           2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย               บริษัทนำเงินรางวัลที่ได้รับจ่ายให้พนักงานเข้าลักษณะเป็นเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร และพนักงานต้องนำเงินที่ได้รับไปรวมคำนวณในการยื่นแบบแสดงรายการ ตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร                หมายเหตุ : ตั้งแต่ปีภาษี 2560 เป็นต้นไป การยื่นแบบตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร ให้เป็นไปตามที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ.2560
บริษัทมีข้อกำหนดในการเข้าทำงานให้พนักงานต้องมีหนังสือค้ำประกันจากธนาคาร หรือนำเงินสดมาฝากค้ำประกันการทำงานกับบริษัทตามจำนวนเงินที่กำหนด และได้นำเงินดังกล่าวไปซื้อสลากออมสินหรือสลาก ธ.ก.ส. โดยซื้อในนามของบริษัท และแยกสลากของพนักงานแต่ละคน เมื่อสลากของพนักงานแต่ละคนถูกรางวัล บริษัทจะนำเงินรางวัลนั้นมาจ่ายคืนให้กับพนักงานที่ถูกรางวัลทั้งจำนวน บริษัทต้องถูกหักภาษี ที่จ่าย หรือไม่ และเงินรางวัลที่จ่ายคืนให้พนักงานต้องหักภาษี ที่จ่าย หรือไม่
ข้อดีของการจัดหมวดหมู่ทางการบัญชี บริษัทส่งสินค้าให้ลูกค้าเกิดชำรุดต้องส่ง