เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ค่าใช้จ่ายในการคำนวณอัตรามูลค่าสูญสิ้นมีกี่ประเภท?

                 ทรัพยากรธรรมชาติถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีตัวตนเหมือนกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการนำแนวคิดเกี่ยวกับการตัดค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มาใช้กับทรัพยากรธรรมชาติ โดยนำมาแปลงสภาพเป็นสินค้าเพื่อการจำหน่าย  และเป็นทรัพย์สินที่สามารถใช้ประโยชน์ได้นาน แต่เมื่อนำมาใช้ปริมาณก็จะลดลงเรื่อยๆ  จนในที่สุดก็หมดไป ดังนั้น การกระจายหรือการปันส่วนต้นทุนเป็นค่าใช้จ่ายประจำงวดอย่างมีระบบของทรัพยากรธรรมชาติตามประโยชน์ที่กิจการได้รับในแต่ละปี  จึงเรียกว่าการตัดจำหน่าย โดยจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละงวดไปสู่บัญชี “มูลค่าสูญสิ้น” สำหรับมูลค่าหรือต้นทุนของทรัพยากรธรรมชาติ ที่จะนำไปใช้เป็นฐานในการคำนวณอัตรามูลค่าสูญสิ้น ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย 4 ประเภท ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดหา เป็นค่าใช้จ่ายที่กิจการจ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการค้นคว้า และเพื่อการมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยากรธรรมชาตินั้น
2. ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ เป็นค่าใช้จ่ายในการค้นหาทรัพยากรธรรมชาติหลังจากได้รับสิทธิในการค้นหาแล้วบางครั้งก็ประสบความสำเร็จ คือ มีการค้นพบทรัพยากรธรรมชาติ และมีจำนวนมากพอที่จะได้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจแก่กิจการในระยะยาวคุ้มการลงทุน  แต่บางครั้งก็อาจจะล้มเหลวโดยไม่มีการค้นพบแหล่งทรัพยากรธรรมชาติหรือมีจำนวนไม่มากพอที่จะสามารถพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  ในการนำทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเกิดขึ้นหลังจากที่กิจการได้จัดหาและสำรวจแหล่งทรัพยากรธรรมชาติแล้วและประสบผลสำเร็จ  ก็จะมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตามมา  เพื่อจะได้นำทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในเชิงเศรษฐกิจต่อไป
4. ค่าใช้จ่ายในการบูรณะกลับคืน เป็นค่าใช้จ่ายในการบูรณะหรือปรับสถานที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้ แล้วพบกันใหม่บทความหน้าค่ะ
สินค้าคงเหลือ มีกี่ประเภท สินค้าคงเหลือ สิทธิประกันสังคม ใช้ได้เมื่อไหร่ เช็คประ