เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทส่งสินค้า จำนวน 283,672 บาท ให้ลูกค้าในต่างประเทศ โดยตกลงว่าจะชำระค่าสินค้าภายใน 60 วัน เมื่อครบกำหนดได้ส่งใบเรียกเก็บเงินไปยังลูกค้า แต่ลูกค้าเพิกเฉยไม่ยอมชำระ หากบริษัทดำเนินการฟ้องลูกค้าต่อศาลต่างประเทศและไม่ได้รับชำระหนี้ บริษัทจะสามารถจำหน่ายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้ได้หรือไม่

          กรณีบริษัทมีลูกหนี้ในต่างประเทศมีจำนวนไม่เกิน 500,000 บาท บริษัทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามข้อ 5 ของกฎกระทรวง (ฉบับที่ 186) พ.ศ.2534 บริษัทไม่อาจใช้คำพิพากษา คำบังคับหรือคำสั่งของศาลต่างประเทศเป็นเอกสารหลักฐานในการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ได้ ดังนั้น บริษัทจึงต้องดำเนินการฟ้องลูกหนี้ต่างประเทศเป็นคดีแพ่งต่อศาลไทย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เมื่อศาลได้มีคำสั่งรับคำฟ้องนั้นแล้ว บริษัทจึงจะมีสิทธิจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ และถือเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่ศาลได้มีคำสั่งรับคำฟ้อง ตามข้อ 5(2) ของกฎกระทรวง (ฉบับที่ 186) พ.ศ.2534
บริษัทส่งสินค้า จำนวน 283,672 บาท ให้ลูกค้าในต่างประเทศ โดยตกลงว่าจะชำระค่าสินค้าภายใน 60 วัน เมื่อครบกำหนดได้ส่งใบเรียกเก็บเงินไปยังลูกค้า แต่ลูกค้าเพิกเฉยไม่ยอมชำระ หากบริษัทดำเนินการฟ้องลูกค้าต่อศาลต่างประเทศและไม่ได้รับชำระหนี้ บริษัทจะสามารถจำหน่ายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้ได้หรือไม่
หอการค้า ก. มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมก ตัวอย่างหนังสือรับรอง