เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

หากผู้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีหลายประเภท เช่น ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ.30 จะสามารถชำระภาษีด้วยบัตร Tax Smart Card ของธนาคารกรุงเทพ แบบรวมรายการได้หรือไม่

          การชำระภาษีอากรของกรมสรรพากรด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตร Tax Smart Card  ที่ออกโดยธนาคารที่ทำความตกลงกับกรมสรรพากร ตามแนวทางปฏิบัติกรมสรรพากรที่ มจ.5/2553  เรื่อง การรับชำระเงินภาษีอากรด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์  มีหลักเกณฑ์  ดังนี้           1.  กรณียื่นแบบแสดงรายการผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (ยื่นแบบฯ กระดาษ)                (1)  ต้องชำระภาษีเต็มทั้งจำนวน ในแต่ละแบบแสดงรายการที่ยื่น  เนื่องจากการชำระโดยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครื่องรูด/สอดบัตร (Electronic Data Capture : EDC)  ที่เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการบันทึกและประมวลผลข้อมูลเพื่อจัดทำทะเบียนคุมรายการและจัดทำบัญชี (Transaction Control Log : TCL)  เช่น  เครื่องของธนาคารกรุงไทย  จะต้องชำระเป็นรายแบบแสดงรายการ  ไม่สามารถรวมยอดทุกแบบที่มีภาษีชำระเป็น 1 ยอดได้                (2)  หากเป็นแบบแสดงรายการของผู้เสียภาษีรายเดียวกัน (Tin เดียวกัน)  และเป็นกรณีที่ชำระผ่านเครื่อง EDC ของธนาคารที่ไม่เชื่อมต่อกับระบบ TCL  เช่น  ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ จะสามารถรวมยอดทุกแบบที่มีภาษีชำระเป็น 1 ยอด  โดยใช้บัตร Tax Smart Card  ชำระภาษีของทุกแบบรวมกัน  ด้วยการทำรายการเพียง 1 ครั้งได้            2.  การยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต                 (1) กรณีชำระผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา(นำชุด Pay – in – Slip มาชำระ ) ปัจจุบัน (กันยายน 2553) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการรายเดียว  ต้องชำระภาษีเต็มทั้งจำนวนในแต่ละแบบแสดงรายการที่ยื่น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นแบบแสดงรายการของผู้เสียภาษีอากรรายเดียวกัน  หรือผู้เสียภาษีอากรต่างราย (กรณีสำนักงานบัญชีตัวแทน)  สามารถรวมรายการโดยชุดชำระเงิน (Pay – in – Slip)  ซึ่งพิมพ์จากระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย รหัสควบคุม  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรหรือเลขประจำตัวประชาชน  และจำนวนภาษีที่ต้องชำระ  เพื่อชำระยอดรวมเพียงยอดเดียวได้                (2) กรณีชำระผ่านบัตรเครดิตบนอินเทอร์เน็ต ปัจจุบันมี 3 แห่ง เป็นผู้ให้บริการ (มีนาคม 2555) ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ธนาคารกสิกรไทย (พฤศจิกายน 2555) ธนาคารกรุงเทพ            ดังนั้น  กรณียื่นแบบฯ พร้อมกันหลายแบบ เช่น  ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ.30  ผู้เสียภาษีอากรสามารถรวมยอดภาษีทุกแบบที่มีภาษีชำระเป็นยอดเดียว  โดยสามารถชำระภาษีแบบรวมรายการดังกล่าว  ด้วยบัตร Tax Smart Card  ของธนาคารกรุงเทพได้  และมีค่าธรรมเนียมครั้งละ 15 บาท ต่อการทำรายการ 1 ครั้ง  
ให้บริการยกขนตู้สินค้าเปล่าจากรถลากกึ่งพ รูปแบบของการดำเนินธุรกิจมีอะไรบ้าง?