ถ้าเราไม่ได้จด VAT แล้วจะขายของให้ลูกค้าต้องการ VAT ต้องออกเอกสารอย่างไร

ถ้าเราไม่ได้จด VAT แล้วจะขายของให้ลูกค้าต้องการ VAT ต้องออกเอกสารอย่างไร wanwan020
ข้อมูลการเดินทางจังหวัดเชียงใหม่ ห้างจ่ายเงินส่วนแบ่งของกำไรหลังจากหักหนี