เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทมีพนักงานเป็นคนต่างด้าว มิได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 และแบบแจ้งข้อความและรายละเอียดเกี่ยวกับคนต่างด้าว สำหรับเดือนภาษีมกราคม จะมีผลอย่างไร

           1. ยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 เกินกำหนดเวลา               (1) เสียค่าปรับอาญา ไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย          พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 41) พ.ศ.2559               (2) เงินเพิ่ม (ถ้ามี) ร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องนำส่ง ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร           2. ยื่นแบบแจ้งข้อความและรายละเอียดเกี่ยวกับคนต่างด้าวเกินกำหนดเวลา               เสียค่าปรับอาญา ไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย           พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 41) พ.ศ.2559          ทั้งนี้ ค่าปรับอาญาตามข้อ 1.(1) และ ข้อ 2 สามารถลดได้ตามการเปรียบเทียบในมาตรา 3 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้               กรณียื่นแบบเกินกำหนด ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลา เสียค่าปรับขั้นต่ำ 100 บาท               กรณียื่นแบบเกินกำหนด     เกิน 7 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลา เสียค่าปรับขั้นต่ำ 200 บาท
งบการเงินที่ผู้สอบบัญชีแสดงหน้ารายงานการ ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ วันที่ที่จะนำมา