เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) มีพนักงานเกษียณอายุก่อนกำหนดตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด โดย ขสมก. จ่ายเงินได้ให้แก่พนักงาน ประกอบด้วยเงินบำเหน็จ ซึ่งคำนวณจ่ายตามวิธีการเช่นเดียวกับการคำนวณบำเหน็จตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เงินเพิ่มพิเศษ และเงินตอบแทนความดีความชอบ ขอทราบหลักเกณฑ์การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของเงินได้ดังกล่าว

          เงินบำเหน็จ เงินเพิ่มพิเศษ และเงินตอบแทน ความดีความชอบ ที่ ขสมก. จ่ายให้พนักงานเกษียณอายุตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน ตามข้อ 1(ก) และ (ง) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 45)ฯ กรณีที่ผู้มีเงินได้ได้รับเงินที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน ตามข้อ 1(ก) และหรือ (ข) และหรือ (ค) และยังได้รับเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานตาม (ง) ตามประกาศอธิบดีฯ ฉบับดังกล่าวอีก ผู้มีเงินได้มีสิทธิเลือกเสียภาษีโดยไม่ต้องนำไปรวมคำนวณกับเงินได้อย่างอื่น และในการคำนวณเพื่อหักค่าใช้จ่าย และการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามข้อ 3(3) ของประกาศอธิบดีฯ ฉบับดังกล่าว​
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) มีพนักงานเกษียณอายุก่อนกำหนดตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด โดย ขสมก. จ่ายเงินได้ให้แก่พนักงาน ประกอบด้วยเงินบำเหน็จ ซึ่งคำนวณจ่ายตามวิธีการเช่นเดียวกับการคำนวณบำเหน็จตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เงินเพิ่มพิเศษ และเงินตอบแทนความดีความชอบ ขอทราบหลักเกณฑ์การคำนวณภาษีหัก ที่จ่าย ของเงินได้ดังกล่าว
ลูกค้าสิงคโปร์สั่งซื้อสินค้าจากไทย ไทยไม ประกอบกิจการทำฟาร์มเห็ด ได้รับยกเว้นภาษี