เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

รายจ่ายในการก่อตั้งบริษัทซึ่งที่ประชุมตั้งบริษัทได้ให้สัตยาบันแล้ว สามารถลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

           รายจ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการประชุมจัดตั้งบริษัท หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ให้สัตยาบันแล้ว การนำรายจ่ายดังกล่าวไปหักในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้หักได้ดังนี้                   1. รายจ่ายในการดำเนินงานให้หักเป็นรายจ่ายได้ทั้งหมดในรอบระยะเวลาบัญชีแรก                   2. รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน ให้หักจ่ายเป็นค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาได้ตามอัตราของแต่ละประเภททรัพย์สินตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกของบริษัท ห้ามมิให้นำไปหักเป็นรายจ่ายทั้งจำนวน ต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี(5) แห่งประมวลรัษฎากร
เลิกประกอบการธุรกิจ บริจาคเงินภาษีให้พรรคการเมือง