บริษัทได้รับใบกำกับระบุที่อยู่ไม่ครบถ้วน เช่น ที่อยู่เลขที่ 214/188, 189 แต่ในใบกำกับภาษีระบุเป็น 214/188 จะใช้ได้หรือไม่

           กรณีระบุที่อยู่ไม่ครบถ้วนตามที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแต่รายการที่อยู่ที่ระบุไว้ถูกต้องและสามารถบอกตำแหน่งที่ตั้งชัดเจนได้ ให้ถือว่าระบุที่อยู่ครบถ้วนแล้ว ตามข้อ 4(3) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.86/2542ฯ
กิจการร่วมค้า กิจการค้าร่วม คือ กิจการร่ ใช้แท็บเล็ตแบบไหนไม่เสียสายตา และใช้งานไ