ภาระภาษี กรณีค่าบริการนำเที่ยวแบบเหมาจ่าย

          1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม               การรับจัดนำเที่ยวดังกล่าวถือเป็นการให้บริการในราชอาณาจักรอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ประกอบการจะต้องนำค่าบริการนำเที่ยวที่คิดเป็นการเหมา ซึ่งประกอบด้วยค่าบริการใดๆ ที่คิดเอาจากนักท่องเที่ยวทั้งหมดมาเป็นมูลค่าของฐานภาษีเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร           2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย               การให้บริการจัดนำเที่ยวดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นการรับจ้างทำของ ตามมาตรา 587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หากผู้จ่ายเงินเป็นนิติบุคคล ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3 ของค่าบริการนำเที่ยว ตามข้อ 8 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ    
การบันทึกบัญชี ใช้หลัก ระบบบัญชีคู่ รับทรัพย์ง่ายๆ เพียงจัดห้องรับแขกภายในบ้