ศูนย์หนังสือขายหนังสือเกมส์พร้อมแถมบัตรเติมเงิน เมื่อออกใบกำกับภาษี ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับของแถมหรือไม่

          กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มขายสินค้า ซึ่งมีการแถมสินค้าพร้อมกับการขาย โดยมูลค่าของสินค้าที่แถมจะต้องไม่เกินมูลค่าของสินค้าที่ขาย ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องจัดทำใบกำกับภาษีโดยระบุชนิด ประเภท และปริมาณสินค้าที่แถมไว้ในใบกำกับภาษีฉบับเดียวกันกับสินค้าที่ขาย แต่ไม่ต้องนำมูลค่าสินค้าที่แถมมารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษี ทั้งนี้ ตามข้อ 2 ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 40) ประกอบกับ ข้อ 13 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.86/2542ฯ
ไลฟ์สไตล์การแต่งตัวสำหรับสาวอินเทรนด์ ผู้ประกอบการจดทะเบียนอาคารชุดตามกฎหมายว่