ธุรกิจรับจ้างทำของ

ธุรกิจรับจ้างทำของ

ธุรกิจรับจ้างทำของ
การวางแผนภาษีของธุรกิจรับจ้างทำของ เช่น ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจรับซ่อมแซมทุกชนิด ธุรกิจรับสิงพิมพ์ หากธุรกิจเหล่านี้ได้มีการเรียกเก็บเงินจากผู้ว่าจ้างไม่ว่าจะแยกสินค้าออกจากค่าแรงงานหรือไม่ หรืออาจจะคิดค่าแรงงานอย่างเดียว ผู้จ่ายเงินที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีหน้าที่ต้องหักที่จ่าย ในอัตรา 3 % ของค่าสินค้าและค่าแรง กิจการอาจเลือกวิธีการจัดตั้งนิติบุคคล โดยแยกออกจากกัน เช่น
-ธุรกิจขายสินค้า
-ธุรกิจรับจ้างทำของ 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นนิติบุคคลขนาดเล็ก ม บริษัทว่าจ้างบริษัท ก. ซึ่งเป็นผู้ประกอบ