บริษัทได้รับดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่

          ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากประจำ ไม่ใช่การขายสินค้าหรือบริการ ตามมาตรา 77/1(8)(10) แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/3 แห่งประมวลรัษฎากร
แหล่งข้อมูล >> รับทำบัญชี.com
บุคคลธรรมดาสามารถยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ผ่านอิ ฐานภาษี คืออะไร อัตราภาษี คืออะไร และ สั