บริษัทยื่นแบบ ภ.พ.30 มีภาษีที่ชำระเกิน โดยไม่ลงชื่อในช่องการขอคืนภาษี และมิได้นำภาษีที่ชำระเกินยกมาจำนวนดังกล่าวมาหักกลบในเดือนภาษีถัดไป จะนำภาษีที่ชำระเกินยกมารวมจำนวน 2 เดือนแล้วหักกลบในการยื่นแบบ ภ.พ.30 ถัดไปอีก 2 เดือนได้หรือไม่

          นำมาเครดิตเหลืออยู่มาหักกลบไม่ได้ บริษัทจะต้องยื่นคำร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย แบบ ค.10 เป็นรายเดือนภาษี เพื่อขอคืนเครดิตภาษีที่ไม่ได้นำไปใช้ ภายในกำหนดเวลา 3 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีสำหรับเดือนภาษีนั้น ตามมาตรา 84/1(1) แห่งประมวลรัษฎากร
สูตรทางบัญชี คำนวณหา ซื้อสุทธิ สูตร ยอดซ ได้รับบิลเงินสดไม่ระบุชื่อผู้รับเงิน นำม