มีดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัยจะนำมาหักลดหย่อนได้เท่าใด และหากมีบ้าน 2 หลังจะนำมาหักได้หรือไม่

          หักค่าลดหย่อนได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท หากเข้าหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 166) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 225) ​
ภาษีสรรพสามิต คือ สุขภาพฟันและปากควรดูแล