เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทยื่นแบบ ภ.พ.30 เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ต่อมาผู้ซื้อในญี่ปุ่นแจ้งว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐานถือเป็นสินค้าเสีย ได้จัดทำรายละเอียดสินค้าเสียพร้อมกับหักเงินค่าสินค้าเสียออกจากเงินค่าสินค้าที่ต้องชำระและโอนเงินชำระค่าสินค้าผ่านธนาคารให้แก่บริษัท แต่ไม่ได้ส่งสินค้าคืนให้เนื่องจากต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง ผู้ซื้อว่าจ้างบริษัท ค. จำกัด ในญี่ปุ่นเป็นผู้ทำลายสินค้า และได้ออกใบรับรองการทำลายสินค้า และผู้ซื้อได้ส่งใบรับรองดังกล่าวให้บริษัทต้องออกใบลดหนี้หรือไม่

          กรณีดังกล่าวไม่ใช่เหตุการณ์ที่เป็นเหตุให้ภาษีขายที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าส่งออกลดลง ตามมาตรา 82/10 แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากการขายสินค้าโดยส่งออก ต้องคำนวณมูลค่าของฐานภาษีตามราคา เอฟ.โอ.บี. ตามมาตรา 79/1(1) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่ใช่มูลค่าของฐานภาษีที่ได้รับหรือพึงได้รับจากการขายสินค้า ตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งอาจมีการคำนวณราคาสินค้าหรือบริการเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ดังนั้น การออกใบลดหนี้ตามรายการสินค้าเสียให้แก่ผู้ซื้อในญี่ปุ่นจึงไม่เข้าลักษณะเป็นใบลดหนี้ ตามมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร  จึงไม่ต้องนำมูลค่าสินค้าเสียตามใบลดหนี้มาหักออกจากภาษีขายของบริษัทในเดือนที่ออกใบลดหนี้ ทั้งนี้ ตามมาตรา 82/10 แห่งประมวลรัษฎากร  และ ข้อ 7(10) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 89) บริษัทจึงไม่ต้องยื่นแบบ ภ.พ.30 เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงยอดขายส่งออกแต่อย่างใด สำหรับใบลดหนี้ที่ออกให้แก่ผู้ซื้อในต่างประเทศถือเป็นเอกสารทางบัญชีเพื่อปรับปรุงรายการทางบัญชีของบริษัทเท่านั้น
บริษัทยื่นแบบ ภ.พ.30 เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ต่อมาผู้ซื้อในญี่ปุ่นแจ้งว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐานถือเป็นสินค้าเสีย ได้จัดทำรายละเอียดสินค้าเสียพร้อมกับหักเงินค่าสินค้าเสียออกจากเงินค่าสินค้าที่ต้องชำระและโอนเงินชำระค่าสินค้าผ่านธนาคารให้แก่บริษัท แต่ไม่ได้ส่งสินค้าคืนให้เนื่องจากต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง ผู้ซื้อว่าจ้างบริษัท ค. จำกัด ในญี่ปุ่นเป็นผู้ทำลายสินค้า และได้ออกใบรับรองการทำลายสินค้า และผู้ซื้อได้ส่งใบรับรองดังกล่าวให้บริษัทต้องออกใบลดหนี้หรือไม่
ประกอบกิจการรับซื้อไม้จากชาวบ้านเพื่อมาเ เงินได้ที่พนักงาน ลูกจ้าง รวมทั้งผู้เชี่