บุคคลธรรมดาประกอบกิจการมีรายรับเกิน 1,800,000 บาทต่อปี แต่ไม่ได้เปิดหน้าร้าน ต้องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่ หรือต้องขอจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์ก่อน

          สามารถจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ หากเป็นผู้ประกอบการขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ ตามมาตรา 77/1(5) แห่งประมวลรัษฎากร โดยไม่ต้องขอจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์​
ลูกหนี้ของบริษัทอยู่ในต่างประเทศค้างชำระ ความแตกต่างของต้นทุน