เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ลูกหนี้ของบริษัทอยู่ในต่างประเทศค้างชำระค่าสินค้าประมาณ 4,500,000 บาท ต่อมาบริษัทลูกหนี้ได้เลิกกิจการ บริษัทสามารถจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ได้หรือไม่ หากบริษัทยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีที่บริษัทลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้รายอื่นยื่นฟ้องคดีล้มละลายในศาลต่างประเทศหรือลูกหนี้ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย บริษัทจะสามารถจำหน่ายหนี้สูญได้หรือไม่

          การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ในกรณีที่หนี้มีจำนวนเกิน 500,000 บาทขึ้นไป ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นหนี้ของลูกหนี้ในประเทศหรือต่างประเทศจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 4 ของกฎกระทรวงฉบับที่ 186 (พ.ศ.2534)           ทั้งนี้ในการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ต่างประเทศ เจ้าหนี้ไม่อาจใช้คำพิพากษา คำบังคับ หรือคำสั่งของศาลต่างประเทศเป็นเอกสารหลักฐานในการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ตามข้อ 4(2) และ (3) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ.2534) ได้ หากบริษัทจะดำเนินการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ต่างประเทศ ในกรณีที่หนี้มีจำนวนเกิน 500,000 บาท ได้ต้องดำเนินการฟ้องลูกหนี้ต่างประเทศเป็นคดีแพ่งในศาลไทย และในกรณีนั้นๆ ได้มีคำบังคับหรือ คำสั่งของศาลแล้ว แต่ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินใดๆ จะชำระหนี้ได้ บริษัทจึงจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ และถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิได้  ตามมาตรา 65 ทวิ(9) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ ข้อ 4(2) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ.2534) ​
ลูกหนี้ของบริษัทอยู่ในต่างประเทศค้างชำระค่าสินค้าประมาณ 4,500,000 บาท ต่อมาบริษัทลูกหนี้ได้เลิกกิจการ บริษัทสามารถจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ได้หรือไม่ หากบริษัทยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีที่บริษัทลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้รายอื่นยื่นฟ้องคดีล้มละลายในศาลต่างประเทศหรือลูกหนี้ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย บริษัทจะสามารถจำหน่ายหนี้สูญได้หรือไม่
การรับรู้รายได้ บุคคลธรรมดาประกอบกิจการมีรายรับเกิน 1,80