ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่านายหน้า

กิจการ จ้างคนอื่นขายของ โดยไม่มีเงินเดือน จ่ายเฉพาะค่านายหน้าอย่างเดียว หักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องทำยังไงครับ
ตอบ: ถ้ามีการจ่ายค่านายหน้า ต้อง หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อลยะ 5 ของยอดค่าจ้าง แล้วนำส่ง กรมสรรพากร โดยใช้ แบบ ภงด.3 ค่ะ
;D ;D ;D
ยื่นแบบ ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 เกินกำหนดเส มีเงินได้แล้วต้องเสียภาษีอย่างไร