สูตรทางบัญชี คำนวณหา วัสดุสำนักงานใช้ไป

วัสดุสำนักงานใช้ไป = วัสดุสำนักงานในบัญชีก่อนปรับปรุง - วัสดุสำนักงานคงเหลือปลายงวด
แหล่งข้อมูล >> รับทำบัญชี.com
บุตรมีรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากต้องนำไปยื คู่มือการจดทะเบียน