สูตรทางบัญชี คำนวณหา วัสดุสำนักงานใช้ไป

วัสดุสำนักงานใช้ไป = วัสดุสำนักงานในบัญชีก่อนปรับปรุง - วัสดุสำนักงานคงเหลือปลายงวด
บุตรมีรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากต้องนำไปยื คู่มือการจดทะเบียน