เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ยื่นแบบ ภ.อ.11 แล้ว ต้องได้รับอนุมัติก่อนดำเนินการจัดทำและเก็บเอกสารในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

          เมื่อบริษัทยื่นแบบ ภ.อ.11 แล้ว บริษัทต้องรอการตรวจสอบจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์ความถูกต้องของระบบงานก่อนจัดทำและจัดเก็บหรือทำลายสำเนาใบกำกับภาษีอย่างย่อ โดยบริษัทต้องเก็บรักษารายงานใบกำกับภาษี สำเนาใบกำกับภาษี พร้อมทั้งเอกสารประกอบการลงรายงาน หรือเอกสารอื่นที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดไว้ ณ สถานประกอบการ หรือสถานที่อื่นที่อธิบดีกำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือวันทำรายงานแล้วแต่กรณี และในกรณีที่เห็นสมควร อธิบดีกรมสรรพากรจะกำหนดให้เก็บและรักษาไว้เกิน 5 ปี ก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน 7 ปี ตามมาตรา 87/3 แห่งประมวลรัษฎากร ​
สหกรณ์ออมทรัพย์ได้รับฝากเงินจากสมาชิกระย วิธีการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ