บริษัทไทยจ่ายค่านายหน้าให้กับชาวอังกฤษที่ไม่ได้เข้ามาในไทย จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

          ผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาชาวต่างประเทศที่ไม่ได้เข้ามาในไทย ได้รับเงินค่าจ้างเข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร  ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในไทย ตามมาตรา 41 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ผู้จ่ายเงินจึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยไม่ต้องพิจารณาว่าเป็นผู้อยู่ในประเทศซึ่งลงนามอนุสัญญาภาษีซ้อนหรือไม่ แต่อย่างใด
บุคคลธรรมดาบริจาคเงินให้กับมูลนิธิทันตนว ฮวงจุ้ยประตูบ้านที่มีควาสำคัญ