บุคคลธรรมดาบริจาคเงินให้กับมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ สามารถนำใบเสร็จรับเงินบริจาค มาหักลดหย่อนได้หรือไม่

          ผู้มีเงินได้สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้เท่ากับจำนวนเงินที่บริจาคจริงในปีภาษีนั้น แต่รวมกันต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้สุทธิที่เหลือจากการหักค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อนประเภทอื่น ตามมาตรา 47(7) แห่งประมวลรัษฎากร เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 420) พ.ศ.2547  และเงินสนับสนุนการกีฬา ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 428) พ.ศ.2548 แล้ว           ดังนั้น  บุคคลธรรมดาบริจาคเงินให้กับมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์  ซึ่งได้รับการประกาศเป็นองค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 713 ของประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 2) ซึ่งประกาศเพิ่มเติมตามประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 429)  จึงสามารถนำเงินบริจาคไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้พึงประเมิน ตั้งแต่ปีภาษี 2553 เป็นต้นไป   
แหล่งข้อมูล >> รับทำบัญชี.com
เบี้ยปรับ ภพ.30 คำนวณอย่างไร บริษัทไทยจ่ายค่านายหน้าให้กับชาวอังกฤษที