วิธีตราจสอบก่อนเลือกโครงการบ้าน

          การเลือกซื้อบ้านกับโครงการบ้านใหม่นั้นย่อมเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างหนึ่ง ที่ผู้คนทั่วไปให้ความสนใจไปกับการติดตามกันเลย สำหรับเรื่องที่ควรตรวจสอบก่อนที่จะทำการเลือกโครงการบ้านใหม่มีดังนี้

1.ตรวจสอบการอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน โดยทั่วไปผู้ประกอบการที่มีการแบ่งแยกที่ดินเป็นแปลงย่อย ๆ เพื่อเป็นการจัดจำหน่ายตั้งแต่ 10 แปลงขึ้นไป กฎหมายมีการกำหนดให้ผู้ประกอบการรายนั้น ๆ จำเป็นจะต้องมีการยื่นขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ. ในการจัดสรรที่ดิน
2.ผู้ที่ซื้อควรทำการตรวจสอบว่าโครงการได้รับการอนุญาตให้ปลูกสร้างอาหารหรือไม่ ในตามแบบแปลนเดียวกับที่ได้กระทำในสัญญา และโดยเฉพาะในรายชื่อผู้ประกอบการมีการแยกทำสัญญาขายที่ดี และมีสัญญาว่าจ้างปลูกสร้างอาหารไว้เป็นคนละฉบับ ผู้ที่ซื้อควรให้ผู้ประกอบการได้มีการแนบแบบแปลนที่มีการขออนุญาต
3.ความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการ ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการ จะสามารถดำเนินการได้หลายวิธีการ เช่น สอบถามจากผู้อยู่อาศัยในโครงการเก่าที่ผู้ประกอบการดำเนินการมาแล้วในอดีต
4.ขนาดและผังโครงการ มีความเหมาะสมกับสภาพการอยู่อาศัย ปัจจุบันนี้คณะกรรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดิน กับการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสาธารณูปโภคสาธารณ๔ปการที่จะต้องมีการจัดให้มีที่ดินจัดสรรไว้ระดับหนึ่ง แต่ละขนาดโครงการควรมีพื้นที่เว้นว่าง และสาธารณูปโภค ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะสามารถตรวจสอบให้เป็นไปตามที่ทางกฎหมายกำหนดเท่านั้น ส่วนวิธีการจัดวางผังก็ต้องมีการพิจารณาไปตามที่ผู้ประกอบการได้มีการยืนขออนุญาตเข้ามา
5.พื้นที่ที่ไม่มีน้ำท่วมขัง หรือปรับระดับน้ำให้สูงกว่าถนนสาธารณะนอกโครงการ ทำการตรวจสอบว่าพื้นที่ดังกล่าวเคยมีน้ำท่วมขังหรือไม่ ผู้ที่ซื้ออาจจะมีการสังเกตได้จากเสาไฟฟ้า หรือรั้วบ้านดั้งเดิมในบริเวณนั้น ๆ หากพื้นที่ดังกล่าวเคยมีน้ำท่วมขังก็มักปรากฏ รอยคราบน้ำหรือคราบตะไคร่น้ำ
6.ความจำเป็นในการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลาง อย่างเช่น สโมสร สระว่ายน้ำ มีความจำเป็นจะต้องใช้มากน้อยแค่ไหน เนื่องจากมีสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้จะบวกเป็นต้นทุนบ้านที่เพิ่มขึ้น สโมสรหรือสระว่ายน้ำนั้น ส่วนใหญ่จะมีการถูกจัดไว้นอกเหนือสาธารณูปการตามกฎหมายที่กำหนด และนี่ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ควรทำการตรวจสอบก่อนที่จะทำการเลือกโครงการบ้านใหม่
บริษัทให้บริการซักผ้าของสายการบินต่างประ ข้อมูลการเดินทางจังหวัดกาญจนบุรี