รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อกิจการในประเทศไทย

รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อกิจการในประเทศไทยโดยเฉพาะหลักเกณฑ์รายจ่ายที่สาขาในประเทศไทยของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายของต่างประเทศได้จ่ายไปให้สำนักงานใหญ่หรือสาขาอื่นในต่างประเทศเพื่อเป็นค่าตอบแทนในการให้ความช่วยเหลือการให้บริการแก่กิจการของสาขาในประเทศไทยที่จะนำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิและไม่เข้าลักษณะเป้นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี(14) แห่งประมวลรัษฎากรนั้น ถ้ารายจ่ายดังกล่าวเป็นรายจ่ายที่จ่ายไปที่ถือเป็นรายจ่าย ดังนี้-รายจ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ หรือให้บริการของสำนักงานใหญ่ หรือสาขาอื่นนั้นเกี่ยวกับกิจการสาขาในประเทศไทย-รายจ่ายเกี่ยวกับการค้นคว้าและพัฒนา โดยสาขาในประเทศไทยจะต้องได้รับการบริการหรือได้นำผลการค้นคว้าและพัฒนามาใช้ประโยชน์ในกิจการสาขาในประเทศไทย-รายจ่ายใดถ้าสำนักงานใหญ่หรือสาขาอื่นได้นำไปหักเป็นรายจ่ายในกรคำนวณกำไรสุทธิของสำนักงานใหญ่หรือสาขาอื่นแล้วจะนำมาถือเป็นรายจ่ายของสาขาในประเทษไทยอีกไม่ได้-รายจ่ายที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาอื่นเรียกเก็บมายังสาขาในประเทศไทย จะต้องมีหลักเกณฑ์ที่ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับสาขาในประเทศอื่นๆ-รายจ่ายดังกล่าวจะต้องมิใช่รายจ่ายของสำนักงานใหญ่หรือสาขาอื่นโดยเฉพาะ เช่น ค่าเช่าที่ทำการ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเครื่องเขียน ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของเครื่องมือเครื่องใช้รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อกิจการในประเทศไทยโดยเฉพาะRelated Posts via Categoriesผู้นำเข้าและส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษี (1)การยกเลิกใบกำกับภาษี (1)การจำหน่ายหนี้สูญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (1)การชำระค่าภาษีอากรศุลกากร (1)อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (1)
ตอบ: [center][b]++++ wanwan016 wanwan016+++++[/b][/center]
สหกรณ์ออมทรัพย์รับฝากเงินจากสมาชิกระยะเว สรรพากรขยายเวลายื่นแบบฯ ทุกประเภทภาษีผ่า