บุคคลธรรมดามีอาชีพเป็นนักเขียนบทความประจำคอลัมน์หนังสือพิมพ์ หรือนิตยสาร ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ถือเป็นเงินได้ประเภทใด และหักค่าใช้จ่ายได้เท่าใด

          1. หากผู้เขียนมีฐานะเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน เข้าลักษณะเงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้เพียงอย่างเดียวในอัตราร้อยละ 40 ไม่เกิน 60,000 บาท ตามมาตรา 42 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร               ทั้งนี้ สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ตั้งแต่ปีภาษี 2560 หักค่าใช้จ่ายได้ในอัตราร้อยละ 50 แต่ต้องไม่เกิน 100,000 บาท ตามมาตรา 42 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ.2560           2. หากผู้เขียนมิได้มีฐานะเป็นลูกจ้างหรือพนักงานของผู้ว่าจ้าง และมิได้ขายสิทธิในงานเขียนให้แก่ผู้ว่าจ้าง เข้าลักษณะค่าลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(3) แห่งประมวลรัษฎากร หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้อย่างเดียว ในอัตราร้อยละ 40 ไม่เกิน 60,000 บาท ตามมาตรา 42 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร               ทั้งนี้ตั้งแต่ปีภาษี 2560 สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(3) แห่งประมวลรัษฎากร ได้แก่ ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย่างอื่น ให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาร้อยละ 50 แต่รวมกันต้องไม่เกิน 100,000 บาท เว้นแต่จะแสดงหลักฐานและพิสูจน์ได้ว่ามีค่าใช้จ่ายมากกว่านั้นก็ยอมให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามความจำเป็นและสมควร ตามมาตรา 42 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2560  ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2502 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 634) พ.ศ.2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีภาษี 2560 เป็นต้นไป
ลดน้ำหนักอย่างไรยั่งยืนไม่โยโย่ วิธีดูแลเส้นผมแบบง่าย ๆ ในราคาประหยัด